Tiếng anh 11 unit 2 language lớp 11 global success unit 2 language

romantic relationship be in a relationship break up (with someone) be reconciled (with someone) lend an ear sympathetic argument

have got a date (with someone)

 

Words / Expressions

Meanings

1.___________

have a meeting with a boyfriend or a girlfriend

2.___________

end a relationship

3.___________

a relationship based on love & emotional attraction

4.___________

a conversation in which people disagree

5.___________

showing that you understand & care about other people"s problems

6.___________

listen lớn someone with sympathy

7.___________

be romantically attached

8.___________

become friends again after an argument

Lời giải đưa ra tiết:

1. Have got a date

2. Break up

3. Thắm thiết relationship

4. Argument

5. Sympathetic

6. Lend an ear

7. Be in a relationship

8. Be reconciled

 

1. Have got a date (with someone): have a meeting with a boyfriend or a girlfriend

(hẹn hò - có 1 trong các buổi gặp gỡ chúng ta trai/bạn gái)

2. Break up (with someone) (phr.v): end a relationship

(chia tay - chấm dứt một mọt quan hệ)

3. Thắm thiết relationship (n.phr): a relationship based on love và emotional attraction

(quan hệ tình cảm lãng mạn - một mối quan hệ dựa trên tình yêu và thu hút lẫn nhau về khía cạnh cảm xúc)

4. Argument (n): a conversation in which people disagree

(Cuộc tranh cãi - a cuộc đối thoại nhưng mọi fan bất đồng ý kiến)

5. Sympathetic (adj): showing that you understand and care about other people’s problems

(thông cảm - đưa ra rằng bạn hiểu và xem xét vấn đề của bạn khác)

6. Lend an ear: listen khổng lồ someone with sympathy

(lắng nghe - lắng nghe ai đó với việc cảm thông)

7. Be in a relationship: be romantically attached

(đang vào một mối quan hệ - đính bó cùng nhau về phương diện tình cảm)

8. Be reconciled (with someone) (adj): become friends again after an argument

(làm hòa (với ai) - trở lại làm bạn sau thời điểm cãi vã)


Vocabulary 2


Video chỉ dẫn giải


(Hãy kết thúc những câu sau bởi những từ/cụm tự ở bài xích tập 1.) 

1. Carol was willing lớn __________ to John when he __________ with his girlfriend.

Bạn đang xem: Unit 2 language lớp 11

2. James & his father were __________ after an argument.

3. Their close friendship turned into a __________.

4. Ann và John are __________ but are always having a lot of __________.

5. I feel really excited because I __________ with Laura tomorrow.

6. A true friend is someone who is __________ and always willing khổng lồ help.

Lời giải chi tiết:

1. Lend an ear, broke up

2. Reconciled

3. Romantic relationship

4. In a relationship, arguments

5. Have got a dae

6. Sympathetic

1. Carol was willing to lend an ear to John when he broke up with his girlfriend.

(Carol đã chuẩn bị cho John một lời khuyên khi anh phân chia tay bạn nữ mình.)

Giải thích: lend an ear to lớn sb = lắng nghe và thấu hiểu ai đó; break up with sb = chia ly với ai đó, bởi văn cảnh câu là thì vượt khứ đối kháng nên "break" phân chia là "broke".

2. James và his father were reconciled after an argument.

(James và phụ vương của anh ấy sẽ hòa giải sau đó 1 cuộc biện hộ vã.)

Giải thích: Chỗ trống bắt buộc điền một tính trường đoản cú chỉ bài toán hòa giải, làm cho hòa.

3. Their close friendship turned into a romantic relationship.

(Tình bạn thân thiết của mình đã trở thành một quan hệ lãng mạn.)

Giải thích: Chỗ trống đề nghị điền một danh từ/cụm danh tự chỉ 1 các loại mối quan hệ.

4. Ann & John are in a relationship but are always having a lot of arguments.

(Ann và John đang trong một mối quan hệ nhưng luôn có không ít tranh cãi.)

Giải thích: (be) in a relationship = vẫn hẹn hò; "a lot of" + danh từ số nhiều/ danh từ không đếm được mà lại "argument" là danh từ bỏ đếm được cần cần để ở dạng số nhiều là "arguments".

5. I feel really excited because I have got a date with Laura tomorrow.

(Tôi cảm giác rất hào hứng bởi vì tôi có hẹn hò với Laura vào trong ngày mai.)

Giải thích: (to) have got a date with sb = gồm buổi tán tỉnh và hẹn hò với ai

6. A true friend is someone who is sympathetic and always willing lớn help.

(Một người các bạn thật sự là fan thông cảm và luôn luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng giúp đỡ.)

Giải thích: Chỗ trống phải điền một tính từ bỏ chỉ tính cách, đặc thù của một người.


Pronunciation 1


Video hướng dẫn giải


1. Find the contracted forms in the conversation & write their full form in the space below.

(Hãy kiếm tìm dạng viết rút gọn trong đoạn hội thoại với viết dạng đầy đủ vào không gian cho sẵn.) 

__________ => __________

__________ => __________

__________ => __________

__________ => __________

__________ => __________

__________ => __________

__________ => __________

__________ => __________

__________ => __________

__________ => __________

Lời giải bỏ ra tiết:

shouldn"t → should not

you"re → you are

we"re → we are

It"s → It is

there"s → there is

don"t → vị not

he"s → he is

you"ll → you wil

Didn’t → Did not

I"m → I am


Pronunciation 2


Video giải đáp giải


2. Listen and underline what you hear - the contraction or the full form.

(Hãy nghe cùng gạch bên dưới từ nhưng em nghe được - dạng rút gọn hay dạng đầy đủ.) 

1. A: Why won"t you help me with my homework?

B: I will / I"ll. I will / I"ll be with you in a minute.

2. A: You must be pleased with your thử nghiệm results.

B: Yes, I am / I"m.

3. A: I thought he was in Ha Noi today.

B: He is / He"s in Ha Noi. That"s where he is / he"s calling from.

4. A: Here we are / we"re. This is my place.

B: I did not / didn"t know it"d take two hours lớn get lớn your house.

5. A: I have / I"ve been to lớn Hawaii several times.

B: Really? That is / That"s an interesting place to visit, I suppose.

Lời giải đưa ra tiết:

1. I will, I"ll

2. I am

3. He is, He"s

4. We are, didn"t

5. I"ve, That"s

 

1. A: Why won’t you help me with my homework?

(Tại sao bạn không giúp tôi làm bài xích tập về nhà?)

B: I will. I’ll be with you in a minute.

(Tôi sẽ. Tôi sẽ giúp đỡ bạn ngay lập tức đây.)

2. A: You must be pleased with your test results.

(Bạn chắc rằng hài lòng với công dụng kiểm tra của bạn.)

B: Yes, I am.

(Vâng, đúng vậy.)

3. A: I thought he was in Ha Noi today.

(Tôi nghĩ từ bây giờ anh ấy sinh hoạt Hà Nội.)

B: He is in Ha Noi. That’s where he is / he’s calling from.

(Anh ấy sinh sống Hà Nội. Đó là khu vực anh ấy sẽ gọi.)

4. A: Here we are. This is my place.

(Chúng tôi sinh hoạt đây. Đây là địa điểm của tôi.)

B: I didn’t know it’d take two hours to get lớn your house.

(Tôi phân vân phải mất hai giờ để cho nhà bạn.)

5. A: I I’ve been to Hawaii several times.

(Tôi đã đi đến Hawaii vài lần.)

B: Really? That’s an interesting place lớn visit, I suppose.

(Thật sao? Tôi cho rằng đó là một trong những nơi thú vị để ghé thăm.)


Pronunciation 3

3. Listen and repeat the exchanges in 2.

(Nghe và tái diễn những lời hỏi đáp ở bài bác tập 2.)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. A: Why won’t you help me with my homework?

B: I willI’ll be with you in a minute.

2. A: You must be pleased with your thử nghiệm results.

B: Yes, I am.

3. A: I thought he was in Ha Noi today.

B: He is in Ha Noi. That’s where he is / he’s calling from.

4. A: Here we are. This is my place.

B: I didn’t know it’d take two hours lớn get to your house.

5. A: I’ve been lớn Hawaii several times.

B: Really? That’s an interesting place khổng lồ visit, I suppose.


LINKING VERBS (Động tự nối)

1. Choose the verbs in the box to lớn complete the sentences. Make changes lớn the verb forms if necessary. 

(Hoàn thành câu bởi động từ cho trong khung. Biến đổi dạng thức của cồn từ nếu phải thiết.)

look grow sound get stay seem

 1. A: Jane wants lớn reconcile with her friend.

B: That _________ good.

2. Children become more independent as they ________ older.

3. I can"t ________ awake any longer. I"m sleepy.

4. Turn off the air-conditioner. It"s ________ too cold in here.

5. Getting involved in a romantic relationship does not ________ right for you now. You are too young.

6. Jack broke up with his girlfriend, but he didn"t________ sad when I saw him.

Lời giải đưa ra tiết:

1. Sounds

2. Grow /get

3. Stay

4. Getting

5. Seem

6. Look / seem

1. A: Jane wants to reconcile with her friend.

(Jane ao ước hòa giải với các bạn mình.)

B: That sounds good.

  (Điều kia nghe có vẻ như tốt.)

Giải thích: "that" + cồn từ phân chia theo số ít, vị vậy "sound" được chia là "sounds" sinh sống thì bây giờ đơn.

2. Children become more independent as they grow / get older.

(Trẻ em trở nên hòa bình hơn khi chúng phệ lên / già đi.)

Giải thích: grow/ get older = lớn lên, trưởng thành hơn; "they" + đụng từ chia theo số nhiều đề nghị "grow/ get" được không thay đổi trong thì hiện tại đơn.

3. I can’t stay awake any longer. I’m sleepy.

(Tôi tất yêu ở lại được nữa. Tôi đang bi hùng ngủ.)

Giải thích: stay awake = thức, tỉnh; "can" + cồn từ nguyên thể phải "stay" được duy trì nguyên.

4. Turn off the air-conditioner. It’s getting too cold in here.

(Tắt thiết bị điều hòa. Ở phía trên quá lạnh.)

Giải thích: "get" + tính từ bỏ chỉ tiết trời (ví dụ như "cold", "hot"...) để chỉ chuyển biến về thời tiết. Câu phân chia ở thì hiện tại tiếp diễn, đã bao gồm sẵn "is" buộc phải "get" chia là "getting".

5. Getting involved in a lãng mạn relationship does not seem right for you now. You are too young.

(Tham gia vào trong 1 mối dục tình lãng mạn dường như không phù hợp với các bạn bây giờ. Các bạn còn vượt trẻ.)

6. Jack broke up with his girlfriend, but he didn’t look / seem sad when I saw him.

 (Jack đã chia tay bạn gái mình, mà lại anh ấy trông không tồn tại vẻ buồn.)


Linking verbs 2


Video giải đáp giải


2. Underline the correct word khổng lồ complete the sentences. 

(Gạch bên dưới từ đúng để kết thúc câu.) 

1. What"s the matter with you? You look (unhappy / unhappily).

2. We greeted the visitors (warm / warmly) & made them feel welcome.

3. John (sudden / suddenly) appeared from behind the door & said hello to us.

4. Ann felt (excited / excitedly) when Alan suggested a date.

5. Who is he shouting at? He sounds very (angry / angrily).

6. He kept beeping the car horn loudly và the other drivers got (annoyed / annoyingly).

7. Last night"s leftover food in the fridge smells (awful / awfully). Don"t eat it.

8. Tomato plants will grow very (quick / quickly) in warm và sunny weather.


Lời giải bỏ ra tiết:

1. Unhappy

2. Warmly

3. Suddenly

4. Excited

5. Angry

6. Annoyed

7. Awful

8. Quickly

 

1. What"s the matter with you? You look unhappy.

(Có chuyện gì với các bạn vậy? chúng ta trông không vui.)

Giải thích: look + adj/N = trông như vậy nào

2.

Xem thêm: So Với Khu Vực Đông Bắc Khu Vực Tây Bắc Nước Ta Có Mùa Đông Ngắn Hơn Là Do

 We greeted the visitors warmly and made them feel welcome.

(Chúng tôi mừng đón du khách hàng một giải pháp nồng hậu và khiến cho họ cảm xúc được xin chào đón.)

Giải thích: Để xẻ nghĩa mang lại động từ bỏ chỉ hành động "greet", ta cần thực hiện trạng từ.

3. John suddenly appeared from behind the door and said hello to us.

(John bỗng nhiên nhiên lộ diện từ phía sau cửa nhà và chào hỏi bọn chúng tôi.)

Giải thích: Để té nghĩa cho động từ chỉ hành vi "appear (xuất hiện)" ta cần áp dụng trạng từ.

4. Ann felt excited when Alan suggested a date.

(Ann cảm giác hào hứng lúc Alan đề nghị hẹn hò.)

Giải thích: feel + adj/N = cảm xúc thế nào

5. Who is he shouting at? He sounds very angry.

(Anh ấy đang quát ai vậy? Anh ấy nghe có vẻ như rất tức giận.)

Giải thích: sound + adj = nghe tất cả vẻ như vậy nào

6. He kept beeping the car horn loudly & the other drivers got annoyed.

(Anh ấy cứ bấm còi xe ô tô inh ỏi và những người lái xe khác trở cần tức giận.)

Giải thích: get + adj/N = trở nên như thế nào

7. Last night"s leftover food in the fridge smells awful. Don"t eat it.

(Đồ ăn sót lại của đêm hôm trước trong tủ lạnh bám mùi khủng khiếp. Đừng nạp năng lượng nó.)

Giải thích: smell + adj/ N = tất cả mùi như vậy nào

8. Tomato plants will grow very quickly in warm and sunny weather.

(Cây cà chua sẽ cách tân và phát triển rất nhanh trong thời tiết nắng ấm.)

Giải thích: "grow" trong câu bên trên với nghĩa là "phát triển", là rượu cồn từ chỉ hành động vì vậy buộc phải trạng từ té nghĩa.


Cleft sentences 1


Video chỉ dẫn giải


Example: (Ví dụ)

She found learning grammar the most difficult at school.

(Cô ấy cảm giác học ngữ pháp ngơi nghỉ trường là tương đối khó nhất.)

⇒ It was learning grammar that she found the most difficult at school.

(Chính bài toán học ngữ pháp là mẫu mà cô ấy cảm thấy khó tuyệt nhất ở trường.)

1. Her sad story made me cry.

(Câu chuyện bi hùng của cô ấy có tác dụng tôi khóc.)

⇒ _______________

2. You are lớn blame for the damage.

(Bạn bị buộc tội gây nên thiệt hại.)

⇒ _______________

3. We really enjoy hiking in the forest.

(Chúng tôi thật sự thích đi bộ đường lâu năm trong rừng.)

⇒ _______________

4. You should really speak lớn your parents when you have problems.

(Bạn thật sự phải nói với phụ huynh khi bạn gặp vấn đề.)

⇒ _______________

5. I dislike his dishonesty the most.

(Tôi không đam mê nhất là sự không thành thật.)

⇒ _______________

6. Lana is in a relationship with Jim.

(Lana đang yêu đương với Jim.)

⇒ _______________

7. He became successful as a famous writer at the age of 20.

(Anh ấy đã trở thành nhà văn danh tiếng thành công ở lứa tuổi 20.)

⇒ _______________

8. They had their first date in a nice coffee shop.

(Họ tán tỉnh và hẹn hò ngày đầu tiên ở một quán coffe xinh xắn.)

⇒ _______________


Lời giải bỏ ra tiết:

1It was her sad story that made me cry.

(Chính câu chuyện buồn của cô ấy chiếc mà khiến cho tôi khóc.)

2. It is you who are khổng lồ blame for the damage./ It"s you that is khổng lồ blame for the damage.

(Chính là bạn người đang đổ lỗi đến thiệt hại. / Đó là các bạn người đang đổ lỗi mang lại thiệt hại.)

3. It"s hiking in the forest that we really enjoy.

(Chính việc đi bộ trong rừng làm công ty chúng tôi thực sự thích hợp thú.)

4. It"s your parents that/ who you should really speak khổng lồ when you have problems.

(Chính là bố mẹ của các bạn người mà bạn nên nói chuyện khi chúng ta có vấn đề.)

5. It"s his dishonesty that I dislike the most.

(Chính là sự không trung thực của anh ấy ấy chiếc mà tôi không đam mê nhất.)

6. It"s Jim that/ who Lana is in a relationship with.

(Chính là Jim fan mà Lana đang xuất hiện quan hệ với nhau.)

7. It was at the age of trăng tròn that he became successful as a famous writer.

(Chính ở tuổi 20 khi mà lại anh ấy đã thành công xuất sắc như một nhà văn nổi tiếng.)

8. It was in a nice coffee siêu thị that they had their first date.

(Chính là vào một quán cafe đẹp nơi mà họ có ngày hẹn hò đầu tiên.)


Cleft sentences 2


Video chỉ dẫn giải


2. Write the answers to lớn these questions. Use the words or phrases in brack as the focus.

(Viết câu vấn đáp cho những câu hỏi dưới đây, áp dụng từ / nhiều từ mang lại trong ngoặc đối kháng dưới vẻ ngoài nhấn mạnh.) 

1. Did you have a date with Susan? (Mary)

(Bạn đang đi tán tỉnh và hẹn hò với Susan đề xuất không? (Mary)

=> No. It was Mary that I had a date with.

(Không phải. Đó là Mary, bạn mà tớ đang đi gặp gỡ và hẹn hò cùng.)

2. Did your father give you a new bike for your birthday? (a smartphone)

(Cha của công ty đã tặng kèm bạn một chiếc xe đạp mới nhân thời cơ sinh nhật của khách hàng không? (một dế yêu thông minh)

3. Are you going khổng lồ spend the holiday in Nha Trang with your family? (in Tokyo)

(Bạn đang trải qua kỳ du lịch ở Nha Trang với mái ấm gia đình mình à? (ở Tokyo)

4. Do you want to become a businessman? (a lawyer)

(Bạn vẫn muốn trở thành một người kinh doanh không? (một phương pháp sư)

5.Does John earn 10,000 dollars a month? (his brother)

(John kiếm được 10.000 đô la một tháng bắt buộc không? (anh trai của anh ý ấy)

6. Is Mai in love with Phong? (Ha)

(Mai đang yêu Phong yêu cầu không? (Hà)

7. Can you speak three languages fluently? (my friend)

(Bạn có thể nói ba trang bị tiếng trôi chảy phải không? (Bạn của tôi)

8. Do we have a meeting at 8 p.m. tomorrow? (at 8 a.m.)

(Chúng ta bao gồm cuộc họp vào mức 8 giờ vào đêm mai sao? (vào cơ hội 8 tiếng sáng)

Lời giải bỏ ra tiết:

2. No. It was a điện thoại cảm ứng thông minh that he gave me for my birthday.

(Không phải. Đó là một chiếc điện thoại thông minh, tía đã khuyến mãi ngay mình nhân thời cơ sinh nhật.)

3. No. It"s in Tokyo that I"m going lớn spend the holiday with my family.

(Không phải. Là sinh sống Tokyo, địa điểm mình đã trải qua kỳ nghỉ mát cùng với gia đình.)

4. No. It"s a lawyer that I want to lớn become.

(Không. Mình thích trở thành luật sư cơ.)

5. No. It"s his brother that/ who earns 10,000 dollars a month.

(Không phải. Là anh trai của anh ấy ấy tìm kiếm được 10.000 đô la mỗi tháng.)

6. No. It"s Ha that/ who is in love with Phong.

(Không phải. Là Hà đang yêu phong new đúng.)

7. No. It"s my friend that/ who can speak three languages fluently.

(Không phải. Đó là bạn tôi, người nói theo một cách khác được cha thứ giờ một giải pháp trôi chảy.)

Giải Unit 2 The generation gap Language sách Global Sucess. Phần đáp án chuẩn, lí giải giải cụ thể cho từng bài bác tập gồm trong chương trình học của sách giáo khoa. Hy vọng các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài xích học.


Pronunciation

Contracted forms

1. Listen và repeat. Pay attention to lớn the contracted forms in the following sentences. What are their full forms?

(Lắng nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến các vẻ ngoài hợp đồng trong những câu sau đây. Bề ngoài đầy đủ của mình là gì?)

1. Today, we"ll talk about the generation gap.

2. You"re right, Mark.

3. We can’t avoid daily arguments.

4. That"s a good point.

5. No, they don’t.

6. Now let’s continue our discussion with ...


2. Listen & circle what you hear: contracted or full forms. Then practise saying these conversations in pairs.

(Lắng nghe cùng khoanh tròn đông đảo gì chúng ta nghe được: dạng rút gọn hoặc dạng đầy đủ. Tiếp đến thực hành nói phần lớn cuộc đối thoại này theo cặp)

1. A: (What’s / What is) the topic of today’s discussion?

B: (We"ll / We will) talk about the generation gap.

2. A: (Don"t you / vày you) not live with your grandparents?

B: No, I (don‘t / vày not)

3. A: I"m not sure (who"ll / who will) be the next presenter? Will you speak next?

B: Yes, (I"ll / I will).


=> Xem lý giải giải
Match the words to lớn make phrases that mean the following

Vocabulary

Generational differences

1. Match the words lớn make phrases that mean the following.

(Nối các từ để chế tác thành những cụm từ bao gồm nghĩa như sau)


1. Traditional

a. Characteristics: special qualities that belong to lớn a group of people or things

2. Common

b. Conflict: a disagreement between different generations

3. Generational

c. Values: beliefs about what is important in the culture of a particular society

4. Cultural

d. View: a belief or an opinion that has existed for a long time without changing


=> Xem trả lời giải
Complete the sentences using the correct forms of the phrases in 1

2. Complete the sentences using the correct forms of the phrases in 1.

(Hoàn thành những câu bằng phương pháp sử dụng các bề ngoài đúng của những cụm từ vào 1)

1. We all have _____________, & they can influence the way we treat other people.

2. When you live with your extended family, you have to deal with _______________

3. Each generation has its _______________ that are influenced by social and economic conditions.

4. A _____________ is that men are the breadwinners in the family.


=> Xem chỉ dẫn giải
Circle the correct answers khổng lồ complete the sentences

Grammar 

1. Circle the correct answers to lớn complete the sentences.

(Khoanh tròn các câu vấn đáp đúng để hoàn thành các câu)

1. You (must / mustn‘t) respect older people. You can learn some valuable lessons from them.

2. We (don’t have to / have to) wear uniforms on weekdays. It’s the rule at our school.

3. You (should / mustn‘t) ask your parents for permission if you want khổng lồ colour your hair.

4. In the past, women (had to lớn / must) vày all housework. It was one of their duties.


=> Xem lý giải giải
Are there any rules in your family that you think are necessary?

2. Work in pairs. Are there any rules in your family or things that you or your parents think are necessary? tóm tắt them with your partner. Use "must", "have to", and "should".

(Làm việc theo cặp. Có quy tắc nào trong mái ấm gia đình bạn hoặc phần nhiều điều mà chúng ta hoặc phụ huynh bạn suy nghĩ là quan trọng không? chia sẻ chúng với đối tác của bạn. Sử dụng "phải", "phải" và "nên")

A: I have tobe back trang chủ by 9 p.m.

B: Really? I don"t have to. But my parents think I shouldn"t stay out after 10 p.m.


=> Xem giải đáp giải
Từ khóa tìm kiếm: Giải tiếng Anh 11 Global Success Unit 2 Language, Giải tiếng Anh 11 liên kết Unit 2 The generation gap Language, Giải Anh 11 Global success Unit 2

Bình luận


Giải bài bác tập các môn khác
Giải sgk lớp 11
Soạn văn 11 tập 1
Soạn văn 11 tập 2
Soạn văn 11 tập 2 giản lược
Soạn văn 11 tập 1 giản lược
Giải đại số cùng giải tích lớp 11
Giải hình học tập lớp 11
Giải sgk hoá học 11
Giải sgk thứ lí 11
Giải sgk sinh học 11
Giải sgk lịch sử vẻ vang 11
Giải sgk địa lí 11
Giải sgk GDCD 11
Giải sgk giờ đồng hồ Anh 11
Giải sgk giờ đồng hồ anh 11 mới
Trắc nghiệm lớp 11
Trắc nghiệm GDCD 11
Trắc nghiệm địa lý 11
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 11
Trắc nghiệm ngữ văn 11
Trắc nghiệm hóa 11
Trắc nghiệm sinh học 11
Trắc nghiệm thứ lý 11
Trắc nghiệm tiếng Anh 11
Trắc nghiệm Toán 11
Trắc nghiệm hình học 11

Tài liệu tìm hiểu thêm 11


Tập văn mẫu mã 11
Tập phiên bản đồ địa lí 11
Giáo án lớp 11
Giáo án ngữ văn 11
Giáo án đại số 11
Giáo án hình học tập 11
Giáo án lịch sử 11
Giáo án công dân 11
Giáo án tiếng Anh 11
Giáo án địa lý 11
Giáo án đồ lý 11
Giáo án sinh học 11
Giáo án hóa học 11
Giáo án công nghệ 11
Giáo án tin học 11
*

Kết nối:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *