Tiếng Anh 9 Unit 11 Lớp 9 Tập 2, Tiếng Anh Lớp 9 Unit 11

Đến với tư liệu Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 Chương trình bắt đầu Unit 11 Changing roles in society, quý thầy cô giáo sẽ sở hữu thêm tư liệu để dạy dỗ học, các em học sinh hoàn toàn có thể ôn tập và mở rộng vốn từ bỏ vựng trong tiếng Anh lớp 9 Unit 11. Tủ chứa đồ Lý thuyết tiếng Anh Unit 11 lớp 9 Changing roles in society bao gồm các tư liệu hay, quality sẽ giúp các em học sinh nắm được ngôn từ Từ vựng - Ngữ pháp giờ Anh trung tâm bài trong công tác SGK tiếng Anh lớp 9 mới Unit 11.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 9 tập 2


Từ vựng - Ngữ pháp giờ Anh lớp 9 Unit 11 Changing roles in society

Grammar - Ngữ pháp tiếng Anh 9 Unit 11 Changing roles in society

Vocabulary - từ vựng giờ Anh 9 Unit 11 Changing roles in society

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. Application (n)

/ˌæplɪˈkeɪʃn/

: câu hỏi áp dụng, ứng dụng

2. Advantageous (adj)

/ædvənˈteɪʤəs/

: có lợi

3. Attendance (n)

/əˈtendəns/

: sự tham gia

4. Breadwinner (n)

/ˈbredwɪnə(r)/

: trụ cột gia đình

5. Burden (n)

/ˈbɜːdn/

: gánh nặng

6. Consequently (adj)

/ˈkɒnsɪkwəntli/

: vì vậy

7. Content (adj)

/kənˈtent/

: hài lòng

8. Cover (v)

/ˈkʌvə(r)/

: bao phủ, đề cập

9. Drastically (adv)

/ˈdræstɪkli/

: khỏe mạnh mẽ, trầm trongj

10. Evaluate (v)

/ɪˈvæljʊeɪt/

: đánh giá

11. Externally (v)

/ɪkˈstɜːnəli/

: bên ngoài

12. Facilitate (v)

/fəˈsɪlɪteɪt/

: tạo đk dễ dàng; điều phối

13. Facilitator (n)

/fəˈsɪlɪteɪtə/

: fan điều phối

14. Financial (adj)

/faɪˈnænʃl/

: (thuộc về) tài chính

15. Forum (n)

/ˈfɔːrəm/

: diễn đàn

16. Hands-on (adj)

/hændz-ɒn/

: thực hành, thực tế, ngay lập tức tại chỗ

17. Individually-oriented (adj)

/ˌɪndɪˈvɪdʒuəli- ˈɔːrientɪd/

: có xu thế cá nhân

18. Leave (n)

/liːv/

: nghỉ phép

19. Male-dominated (adj)

/meɪl-ˈdɒmɪneɪtɪd/

: do nam giới áp đảo

20. Railway (n)

/ˈreɪlweɪ/

: mặt đường tàu

21. Real-life (adj)

/rɪəl-laɪf/

: cuộc sống đời thường thực

22. Responsive (to) (adj)

/rɪˈspɒnsɪv/

: phản nghịch ứng cấp tốc nhạy

23. Role (n)

/rəʊl/

: vai trò

24. Sector (n)

/ˈsektə(r)/

: mảng, lĩnh vực

25. Sense (of) (n)

/sens/

: tính

26. Sole (adj)

/səʊl/

: độc nhất

27. Tailor (v)

/ˈteɪlə(r)/

: biến hóa theo nhu cầu

28. Virtual (adj)

/ˈvɜːtʃuəl/

: ảo

29. Vision (n)

/ˈvɪʒn/

: khoảng nhìn

30. Tailor (v)

/ˈteɪlə/

: biến hóa theo nhu cầu

31. Witness (v)

/ˈwɪtnɪs/

: bệnh kiến


Grammar - Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 9 Unit 11 Changing roles in society

1. Giải pháp chuyển câu dữ thế chủ động sang câu bị động

1) hy vọng chuyển một câu chủ động sang câu bị động, ta thực hiện như sau:

V(A): động từ nghỉ ngơi câu công ty động; V(P): be + P.P rượu cồn từ ở câu bị động

a) lấy tân ngữ (O) trong câu công ty động làm chủ ngữ (S) trong câu bị động.

b) Động tự V(A) đảo sang V(P). để ý thì của câu luôn luôn không đổi, đụng từ be phải phù hợp với công ty ngữ với thì của câu.

c) chủ ngữ S(A) trong câu chủ động trở thành tân ngữ O(P) che khuất by vào câu bị động. Giả dụ không cần thiết làm rõ nhà ngữ gây ra hành động thì tất cả thế lược loại bỏ cụm tự by + tân ngữ.

2. Câu bị động có thể dùng với những loại thì sau

TENSES

(Các loai thì)

PASSIVES STRUCTURE

(Cấu trúc bị động)

Present simple

I learn English.

is/ are/ am + P.P

English is learned (by me).

Present progressive

She is reading the book.

is/ are/ am + being + P.P

The book is being read (by her).

Past simple

The little boy broke the glass.

was/ were + P.P

The glass was broken by the little boy.

Past progressive

The police were interrogating him.

was/ were + being + P.P

He was being in terrogated by the police.

Present perfect

She has cooked the food.

have/ has been + P.P

The food has been cooked (by her).

Past perfect

They had watched two films before they went to bed last night.

had been + P.P

Two films had been watched before they went khổng lồ bed last night.

Future simple

They will cover the road with a red carpet tomorrow.

will be + P.P

The road will be covered with a red carpet tomorrow.

Future progressive

I will be holding the wedding tiệc ngọt in Ha Noi next month.

will be being + P.P

My wedding buổi tiệc nhỏ will be being held in Ha Noi next month.

Future perfect

We will have completed the building before Christmas.

will have been + P.P

The building will have been completed before Christmas.

Be going to

We"re going khổng lồ celebrate a special party.

is/ are/ am + going lớn be + P.P

A special buổi tiệc nhỏ is going lớn be celebrated.

Modal verbs

They can rely on him khổng lồ keep secret.

can/ should/ must,... + be + P.P

He can be relied on lớn keep secret.

Present infinitive

They need you lớn reply this question as soon as possible.

to be + P.P

They need this question (to) be replied as soon as possible.

Perfect infinitive

He hopes to lớn have finished the topic by Sunday.

to have been + P.P

He hopes the topic (to) have been finished by Sunday.

Present participle/ Gerund

He dislikes people criticizing his work.

He hates people calling him an idiot.

being + P.P

He dislikes his work being criticized.

He hates being called an idiot.


* lưu lại ý:

1) Bảng nhà ngữ cùng tân ngữ tương ứng.

Chủ ngữ (S)

Tân ngữ (O)

I

—>

Me

We

—>

Us

You

—>

You

He

—>

Him

She

—>

Her

It

—>

It

They

—>

Them

2) Nếu công ty ngữ trong câu dữ thế chủ động là They hoặc someone, somebody, people,... Khi chuyển sang câu bị động, bạn cũng có thể bỏ by you, by them, by someone, by somebody, by people,...

Ex: They built the park in 2009. (câu công ty động)

Họ xây công viên năm 2009.

Xem thêm: Top 13 Bài Tóm Tắt Bài Chiếc Lược Ngà Hay, Ngắn Nhất (20 Mẫu)

-> (câu bị động) The park was built (by them) in 2009.

2. Defining relative clause (Mệnh đề tình dục xác định)

- Đây là mệnh đề cần thiết vì danh từ nhưng nó xẻ nghĩa là không xác định.

- Mệnh đề quan hệ ngã nghĩa mang lại danh trường đoản cú trước nó, làm cho tất cả những người đọc và tín đồ nghe được danh từ bỏ được nói là ai, là dòng gì.

- không có nó câu sẽ không đủ nghĩa.

- Không áp dụng dấu phẩy.

Ex: The man who lives next door lớn me is very friendly.

3. Non - defining relative clause (Mệnh đề quan hệ tình dục không xác định)

❖ Đặc điểm của mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định

+ Không quan trọng cho chân thành và ý nghĩa của cả câu.

+ rất có thể loại vứt mệnh đề dục tình không khẳng định mà câu vẫn có không hề thiếu ý nghĩa.

+ Mệnh đề quan hệ nam nữ không xác minh thường ở giữa hai vệt phẩy.

+ không được lược bỏ đại từ quan hệ trong loại mệnh đề quan hệ tình dục này.

+ Không được sử dụng đại từ quan hệ nam nữ that.

Ex: Lan, who is wearing a white skirt, is my friend.

Lan tín đồ mà sẽ mặc mẫu vảy white color là bạn tôi.

Tom, whose father is English, speaks both French and English.

Tom bạn mà thân phụ của anh ta là fan Anh thì nói được cả hai thứ tiếng Pháp cùng Anh.


❖ những trường vừa lòng mệnh đề quan hệ giới tính không xác định bổ nghĩa:

- Là các đại từ chỉ định (this, that, these, those) + Noun

Ex: This man, who sat next to me, thanh lịch well.

Người đàn ông ngồi gần tôi hát hay.

- Tính từ download (My, your, his, her,...) + Noun

Ex: His daughter, who sat next to lớn me, thanh lịch well.

Con gái anh ta, bạn ngồi gần tôi, hát hay.

- thường là các danh từ riêng rẽ (tên riêng, địa danh,...)

Ex: Nam, who sat next to lớn me, lịch sự well.

Nam, tín đồ ngồi ngay gần tôi, hát hay.

- Noun + prepositions + Noun2 + Ngữ danh từ

Ex: The lady in red, who sat next to me, quý phái well.

Người thiếu nữ áo đỏ, fan ngồi gần tôi, hát hay.

4. Rút gọn gàng mệnh đề quan hệ tình dục - Reduce relative clauses

1. Active: ví như mệnh đề tình dục là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm hiện tại phân tự (V-ing).- The man who stands at the door is my uncle.

=> The man who is / was standing at the door is my uncle.

- The man who stood at the door is my uncle.

=> The man standing at the door is my uncle.

2. Passive: Ta hoàn toàn có thể dùng past participle (V2ed) để thay thế sửa chữa cho mệnh đề đề quan hệ giới tính khi nó đem nghĩa bị động

- The woman who is / was given a flower looks / looked very happy

=> The woman given a flower looks / looked very happy.

3. Rút thành nhiều động tự nguyên mẫu mã - Infinitive relative clause (active / passive)

Mệnh đề quan hệ được rút thành các động từ nguyên chủng loại (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ giới tính có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức đối chiếu bậc nhất. Ví dụ

a. Active: - The first student who comes lớn class has to lớn clean the board.

The first student to come to lớn class has to clean the board.

b. Passive: - The only room which was painted yesterday was Mary’s.

The only room khổng lồ be painted yesterday was Mary’s.

Bài tập rèn luyện ngữ pháp Unit 11 lớp 9

Circle the correct answer

1. Alexander Fleming,_______________received the Nobel Prize in 1945

A. Who discovered penicillin B. Which discovered penicillin

C. He discovered penicillin D. That discovered penicillin


2. John Jamess Audubon, who was a naturalist and an artist, wrote great work _______ called “Birds of America”

A. Which it is B. Which is C. Whom is D. Is

3. Immigrants _____________after 1880 settled mainly in large cities.

A. Which came khổng lồ America B. They came to America

C. Came to America D. Who came to America

4. Hawai, which is a part of a group of islands,________________ active volcanoes.

A. That has B. Which has С. Has D. Who has

5. In the ear, just above the cochlea, there are three small semicircular canals __________ as an organ of balance.

A. That function together B. Function together

C. Are functioning together D. They function together


Trên phía trên là toàn cục từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 11 Changing roles in society chi tiết nhất Vn
Doc.com mong rằng đây sẽ là cỗ tài liệu ôn tập tiếng Anh hiệu quả dành cho học sinh lớp 9.

- Chọn bài -INTRODUCTIONBOOK MAPUNIT 7: RECIPES và EATING HABITSUNIT 8: TOURISMUNIT 9: ENGLISH IN THE WORLDREVIEW 3UNIT 10: SPACE TRAVELUNIT 11: CHANGING ROLES IN SOCIETYUNIT 12: MY FUTURE CAREERREVIEW 4GLOSSARY

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

nhờ cất hộ Đánh giá

Đánh giá bán trung bình 4 / 5. Số lượt tấn công giá: 1168

chưa xuất hiện ai đánh giá! Hãy là bạn đầu tiên nhận xét bài này.


--Chọn Bài--

↡- Chọn bài -INTRODUCTIONBOOK MAPUNIT 7: RECIPES và EATING HABITSUNIT 8: TOURISMUNIT 9: ENGLISH IN THE WORLDREVIEW 3UNIT 10: SPACE TRAVELUNIT 11: CHANGING ROLES IN SOCIETYUNIT 12: MY FUTURE CAREERREVIEW 4GLOSSARY

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, chúng ta vui lòng KHÔNG trả tầm giá dưới BẤT KỲ vẻ ngoài nào!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *