Học Tiếng Anh Lớp 3 Học Kì 2 Tiếng Anh Lớp 3 Worksheet, Kiểm Tra Học Kì 2 Tiếng Anh Lớp 3 Worksheet

Bộ đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 3 bao gồm đáp án với nhiều dạng bài xích tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 mới không giống nhau với nội dung kiến thức và kỹ năng bám gần cạnh Unit 11 - Unit 20 SGK tiếng Anh lớp 3 công tác mới của bộ GD&ĐT giúp những em học viên lớp 3 ôn tập kỹ năng Từ vựng - Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh trọng tâm hiệu quả.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 3 học kì 2


Hỗ trợ thêm cho các bạn học sinh bao gồm thêm bốn liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 cuối học kì 2 năm 2022 - 2023, Vn
Doc.com xin share đến chúng ta bộ 17 đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 bao gồm đáp án dưới đây. Hi vọng, trải qua việc giải trên từng đề thi rõ ràng sẽ giúp chúng ta học sinh ôn tập kỹ năng và kiến thức trọng tâm, có tác dụng quen với kết cấu đề thi từ đó rút tay nghề cho bài thi của chính mình đồng thời rèn luyện những kĩ năng làm bài xích thi hiệu quả. Chúc những em học viên lớp 3 ôn tập hiệu quả, cùng đạt điểm trên cao trong kì thi cuối kì 2 lớp 3 sắp đến tới.

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh tất cả đáp án số 1

I. Read và match

1. What’s the weather like?

A. I like dolls

2. What is he doing?

B. It’s sunny

3. Vì chưng you lượt thích trucks?

C. I have five cars

4. What toys vày you like?

D. He’s flying a kite

5. How many cars vì you have?

E. No, I don’t. I don’t lượt thích trucks


Xem đáp án

1. B

2. D

3. E

4. A

5. C


II. Choose the best answer

1. ______________ are they doing?

A. When

B. What

C. When

2. What’s the weather lượt thích in Hue today?

It’s nice. It’s ______________.

A. Rainy

B. Sunny

C. Stormy

3. Some of the boys are _____________ basketball in the playground.

A. Doing

B. Playing

C. Flying

4. Where are they playing football?

They are playing football _____________________.

A. On the beach

B. In the field

C. In the school yard

5. He is ____________ khổng lồ music

A. Listening

B. Reading

C. Watching


Xem đáp án

1. B

2. B

3. B

4. C

5. A


III. Read and write

live

for

flying kites

windy

park

from

Hi, my name is Kate. I (1) ______________ in Ho bỏ ra Minh city. It’s (2) ______________ (3) ______________ Hanoi.

Today, the weather is (4) ______________. I’m (5) ______________ in the (6) ______________.


Xem đáp án

Hi, my name is Kate. I (1) ________live______ in Ho chi Minh city. It’s (2) _____far_________ (3) _______from_______ Hanoi.

Today, the weather is (4) _______windy_______. I’m (5) _______flying kites_______ in the (6) _____park_________.


IV. Reorder the words to have correct sentences

1. Weather/ is/ like/ What/ the/ ?/

_____________________________________________


2. Do/ toys/ like/ What/ you/ ?/

_____________________________________________

3. Are/ What/ doing/ you/ ?/

_____________________________________________

4. Are/ posters/ there/ any/ ?/

_____________________________________________


Xem đáp án

1. What is the weather like?

2. What toys do you like?

3. What are you doing?

4. Are there any posters?


Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 số 2

PART 1. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen và number. (1point)

Question 2: Listen và draw the line. There is an example. (1 point)

Question 3. Listen & tick. (1 point)

1. Laura: Who is she?


2. Lilly: How many books?

3. Mary: How many cats?

4. Jane: What are these?

Question 4. Listen and complete. (1point)

This is my (1) _________________. She is 30 years (2) ___________. She is (3) _______________and (4) ____________.

PART II. READING và WRITING (15 minutes)

Question 5. Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box. (1 point)

Question 6. Look & read. Write Yes or No (1pt).

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 point)


Question 8. Choose a word from the box & write it next lớn numbers from 1-4. (1 point)

This is my (1) __________. She is (2) ________years old. She is (3)__________. She is (4)________.

PART III: SPEAKING (2 points) (10")

Question 9, 10.

1. Listen và repeat 2. Point, ask and answer

3. Listen and comment 4. Interview

ĐÁP ÁN

PART 1: LISTENING ( 20 minutes)

Question 1. Listen & number. (1 pt)

Tape-script:

1. He is my baby brother 2. She is my mother

3. This is my grandfather 4. He is my bother.

Answer: 1.A 2.B 3.C 4.D

Question 2. Listen và draw the line. There is an example. ( 1 pt)

1. It is a table 2. This is my robot 3. This is a pencil case 4. These are crayons

Answer: 1-A 2- B 3-C 4-D

Question 3. Listen and tick. (1 pt)

Tapecript: 1.Laura: Who is she ? 2. Lilly: How many books ?

Jimmy: She is my sister John: There are two books.

3. Mary: How many cats? 4. Jane: What are these?

Peter: there are five cats. Tom: These are yo-yoes.

Answer: 1-B 2- A 3-B 4-C

Question 4. Listen và complete. (1pt)

This is my (1) mother. She is 30 years (2) old. She is (3) young và (4) pretty. PART II.

READING and WRITING (15 minutes)

Question 5. Look & read. Put a tick ( ) or cross ( X ) in the box. (1pt).

1. X 2. X 3. V 4. V

Question 6. Look và read. Write Yes or No (1pt).

1. Yes 2.Yes 3. Yes 4.Yes

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)

1.CAT 2. SIX 3. WATCH TV 4. THREE

Question 8. Choose a word from the box và write it next to numbers from 1-4. (1 pt)

This is my (1) SISTER . She is (2) TEN years old. She is (3)YOUNG. She is (4)PRETTY. Part

III: Speaking:

Question 9, 10: (2 points ) - (10 minutes)

1. Listen and repeat

- pretty, short, fat, grand mother

2. Point, ask & answer

-Who is he? / Who is she?

He is my friend/teacher

- What are these? / What are those?

They are books.

3. Listen and comment

- house, father, ugly, star

4. Interview

-What is your name? =>my name is……

-What color is it? => it is black

- Who is he? => he is my friend.

Đề thi học tập kì 2 tiếng Anh lớp 3 bao gồm đáp án số 3

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen & match (1pt)


Question 2. Listen và circle (1pt)

1. A. Living room.b. Dining room.c. Bathroom.
2. A. Five dogsb. Five parrotsc. Nine parrots
3. A. Cyclingb. Dancingc. Singing
4. A. Trainsb. Kitesc. Planes
5. A. A puzzleb. A yo-yoc. A robot

Question 3. Listen and number (1pt)

Question 4. Listen and tick. (1pt)

Question 5. Reorder the words to make sentences: (1pt)

1. Weather/ today/ What/ is/ in/ Quy Nhon City/ like/ the?

................................................................................................................

2. The/ are/ under/ the/ cats/ table.

................................................................................................................

3. They/ flying kites/ the/ in/ park/ are.

................................................................................................................

4. My/ is/ twenty-five/ teacher/ years old.

................................................................................................................

Question 6. Read & circle: (1pt).

1. ............... Many cats bởi you have?

A. Why

B. How

C. What

2. What"s Mai doing? – She is ....................

A. Play cycling

B. Cycling

C. Cycles

3. How old is your .............? He"s thirty-four.

A. Sister

B. Mother

C. Father

4. What is the .................. Today?

A. Activity

B. Colour

C. Weather

Question 7. Fill in each gap with suitable words from the box as example: (1 point)

parrots cats dog goldfish dogs

Nam, Linda và Mai like pets. They have different pets. Nam has two (0) dogs & three (1) __________. Linda has three (2) __________ & one (3) __________. Mai has four (4) __________ .

PART III: SPEAKING (1pt).

Question 8:

Listen và repeat.Listen & comment.Interview.

ĐÁP ÁN

Question 5. Reorder the words lớn make sentences: (1pt)

1 - What is the weather lượt thích in Quy Nhon đô thị today?

2 - The cats are under the table.

3 - They are flying kites in the park.

4 - My teacher is twenty-five years old.

Question 6. Read và circle: (1pt).

1 - B; 2 - B; 3 - C; 4 - C;

Question 7. Fill in each gap with suitable words from the box as example: (1 point)

1 - parrots; 2 - cats; 3 - dog; 4 - goldfish;

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 bao gồm đáp án số 4

PART 1: LISTENING (5 points) (20 minutes)

Question 1: Listen và match (1 point)

Question 2: Listen and number (1 point)

Question 3: Listen & tick: (1 point)

Question 4: Listen & write T (True) or F (False): (1 point)

--- F---- 0. The playground is beautiful.

---------- 1. Mai has many new toys.

---------- 2. The ship is green.

---------- 3. The car is red.

---------- 4. The doll is pink.

Question 5: Listen & write a word: (1 point)

name trees garage garden kitchen

Hi! My (0)...name.... Is Nam. This is my house. It is big. There is a (1)................. In front of the house. There are (2)....................in the garden. There is not a (3)...................The living room is large, but the (4) ................. Is small.

PART 2: READING & WRITING (4 points) (15 minutes)

Question 6: Match the questions with the answers. (1 point)

1. What"s your name?a. My name"s Linda.
2. Where are you cycling?b. It"s cloudy và windy.
3. What"s the weather like in Hanoi?c. In the park.
4. What are they doing?d. Yes, it is.
5. Is it sunny today?e. They are flying kites.

Question 7: Read the paragraph and tick (1 point)

My name"s Mai. My friends và I have some pets. Peter has a cat. He keeps it in the house. Phái nam has three goldfish. He keeps them in the fish tank. Mary has two rabbits. She keeps them in the garden. Linda has a parrot. She keeps it in a cage. And I have a parrot. I keep it in the cage too.

 

Yes

No

Her name’s Mai.

 

1. Peter has a dog.

 

 

2. Phái mạnh has three tortoises.

 

 

3. Mary has one rabbit.

 

 

4. Mai has a goldfish.

 

 

Questions 8: Look at the pictures & fill in the blank (1 point)

Question 9: Read & fill the words in the box in the blanks. (1 point)

like goldfish has toys cat

Tom, Linda và Quan ( 0)…like… pets & (1)…………..They have different pets và toys. Tom has a (2)……………… và two yo-yos. Linda (3) …………….. Two dogs & three dolls. Quan liêu has five (4)………………………. & three ships.

PART 3: SPEAKING (1 point) (5 minutes)

Question 10. (1pt)

1. Listen và repeat 2. Point, ask & answer

3. Listen and bình luận 4. Interview

ĐÁP ÁN

PART 1: LISTENING (20 minutes)

Total: 40 questions = 10 marks. Each right question is given 0,25 mark.

Question 1: Listen & match (1 point)

1. B 2.a 3.d 4.c

Transcript: Track 71

1)Linda: Where’s Tony?

Mai: He’s in the living room.

Linda: What is he doing?

Mai: He’s watching TV.

2) Phong: Where’s Mai?

Linda: She’s in the kitchen.

Phong: What is she doing?

Linda: She’s drawing.

3) Linda: Where’s Peter?

Mai: He’s in the garden.

Linda: What is he doing?

Mai: He’s listening to lớn music.

4) Mai: Where’s Linda.

Phong: She’s in the kitchen.

Mai: What is she doing?

Phong: She’s cooking.

Question 2: Listen và number: (1 point)

1.b 2.a 3.d4.c

* Transcript:Track 54

1)Linda: bởi you have any pets?

Mai: Yes, I do. I have a cat, adog và a parrot.

2) Mai: Where’s my cat, Mum?

Mum: It’s here. It’s on the bed..

3) Linda: Where’s your dog?

Phong: It’s under the table.

4) Mai: I have two rabbits.

Phong: Where are they?

Mai: They are in the garden.

Come and see them.

Question 3 : Listen and tick:(1 point)

2.b ; 3.a ; 4.b 5.a

* Transcript: Track 93

2) Linda: How many parrots bởi you have?

Mai: I have two.

3) Mai: Hello. Mai’s speaking.

Linda: Hello, Mai. It’s Linda.

I’m in da Nang now.

Mai: Great. It’s rainy in Ha Noi.

What’s the weather lượt thích in da Nang?

Linda: It’s sunny.

4) Linda: Where are your brother and sister?

Quan: They are in the garden.

Linda: What are they doing?

Quan: They are skipping.

5) Tony: Where is it, Nam?

Nam: It’s in the north Vietnam.

Question 4: Listen and write T (True) or F (False): (1 point)

1. T 2. F 3. F 4. T

* Transcript:

Mai has many toys. These are her toys. The kite is red. The ship is green. The yo-yo is yellow. The plane is blue and the doll is pink. Mai likes her toys very much.

Question 5: Listen and write a word in the blank: (1 point)

1. Garden 2. Trees 3. Garage 4.kitchen

Question 6: Match the questions with the answers. (1 point)

1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - e; 5 - d;

Question 7: Read the paragraph and tick (1 point)

1 - No; 2 - No; 3 - No; 4 - No;

Questions 8: Look at the pictures và fill in the blank (1 point)

1. Trucks 2. Pond 3. Watching 4. Flying

Question 9: Read và fill the words in the box in the blanks. (1 point)

1.cat 2.toys 3. Has 4. Goldfish

Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh tất cả đáp án số 5

PART 1. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number. (1 pt)

Question 2. Listen và colours: nghe và tô màu sắc vào hình (1pt)

Question 3. Listen and draw the line. There is an example. (1 pt)

Question 4. Listen & tick ( ) . (1 pt) Example : 0

Question 5 : Read and translate into Vietnamese: Đọc và dịch phần nhiều câu dưới đây sang giờ Việt:

1) Linda và Nam like Cooking

……………………………………………………………………………………..

2) nam has three dogs.

………………………………………………………………………………………………

PART II. READING and WRITING (15 minutes)

Question 6. Look and read. Put a tick ( ) or cross (X) in the box. (1pt)

Đặt dấu vết (√) vào ô vuông ví như câu cùng hình giống nhau trái lại hì điền vệt (X)

Question 7: Look at the pictures. Read và write the words as example:(1 point)

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)

Nhìn tranh sửa các từ đang sai và làm lại vào nét gạch đến đúng

Question 9: Fill in each gap with a suitable words from the box as example: (1 point) Điền từ đến ở form trên vào đoạn văn mang lại thích hợp

parrots cats dog goldfish dogs

Nam, Linda & Mai lượt thích pets. They have different pets. Phái mạnh has two (0) dogs and three (1) __________. Linda has three (2) __________ & one (3) __________. Mai has four (4) __________ .

ĐÁP ÁN

PART 1. LISTENING

Question 1: Listen và number . (0,25 x 4 = 1pt)

1. D 2. C 3. A 4. B

Question 2. Listen và write T (true) or F (False). (0,25 x4 = 1 pt)

1. T 2. F 3. F 4. T

Question 3: Listen & draw the lines. (0,25 x 4 = 1pt)

1. A 2. E 3. D 4. C

Question 4: Listen and tick . (0,25 x 4 =1 pt)

1.B 2. A 3. B 4. B

Question 5: Listen & complete. (1 pt)

1. On 2. Two 3. Ship 4. Kite

PART 2. READING và WRITING ( 15 minutes)

Question 6: Look & read. Put a tick (V ) or a cross (X) in the box. (0,25 x 4 = 1 pt)

1. V 2.X 3. V 4. X

Question 7: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (0,25x4= 1pt)

1. Books 2. Cooking 3. Singing 4. Kites

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)

1. Doll 2. Rabbits 3. Skipping 4. Robots

Question 9: Look at the pictures, choose the words in the box và complete. (0,25x4=1pt)

1. Parrots 2. Cats 3. Dog 4. Goldfish

Tape-script

I. Listen & number

1. That’s my sister.

How old is she?

She’s six years old.

Xem thêm: Cách giải phương trình lượng giác cơ bản, lý thuyết phương trình lượng giác cơ bản

2. That’s my grandfather.

How old is he?

He’s sixty eight.

3. Who’s that?

It’s my grandmother.

How old is she?

She’s sixty four.

4. And who’s that?

It’s my brother.

How old is he?

He’s thirteen.

II. Listen and write T(true) or F(false)

1. How old is your brother? He’s seven.

2. My grandfather is sixty three years old.

3. This is the living room.

Wow! It’s nice! Is there a garden?

Yes, there is. Come & see it.

4. Where are the chairs?

They are near the table.

III. Listen and draw

1. Living room

2. Dining room

3. Bedroom

4. Bathroom

IV. Listen và tick

1. Bởi you have any pets?

Yes, I do. I have three birds.

2. Vị you have any dogs?

No, I don’t. But I have a bird.

3. Vì you have any cats?

No, I don’t. But I have a dog.

4. Do you have a yo-yo?

No, I don’t. I have a robot.

V. Listen và complete

1. Where are my books?

They are there, on the chair.

2. How many fans are there?

There are two.

3. Linda has a ship.

4. I have a new kite

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 kì 2 có đáp án số 6

Part I. Listening

I. Listen and match (1pt)

II. Listen and circle (1pt)

1. A. Living room.b. Dining room.c. Bathroom
2. A. Five dogsb. Five parrotsc. Nine parrots
3. A. Cyclingb. Dancingc. Singing
4. A. Trainsb. Kitesc. Planes
5. A. A puzzleb. A yo-yoc. A robot

III. Listen & number (1pt)

IV. Listen và tick (1pt)

V. Listen & complete (1pt)

bathroom; rainy; reading; on; kite.

1. The bathroom is large.

2. I have a new _____________.

3. My sister is _____________.

4. I like _____________ days.

5. The book is _____________ the chair.

Part II. Reading

Hi. My name is Nam. I have a lot of toys. I have a red plane, a xanh car, a green ship và a yellow ball. Dong is my brother. He also has many toys. He has two robots. They are black & red. He has a red ship, a green car and a yellow yo-yo. We always play together. We have much fun.

I. Tick Yes or No:

1. Nam and Dong have many toys.

2. Nam has a yellow ball và a blue car.

3. Dong is Nam"s friend.

4. They always play together.

II. Read the passage again and answer the questions:

1. How many toys does nam have?

He has four toys.

2. How many toys does Dong have?

He has __________________________________.

3. What color is Nam"s ship?

It is _____________________________________.

4. What màu sắc are Dong"s robots?

They are _________________________________.

PART III: Writing

I. Look at the picture and the letters. Write the words as example:

II. Complete sentences:

ĐÁP ÁN

Part I. Listening

I. Listen and match (1pt)

1. A; 2. B; 3. D; 4. E; 5. C

II. Listen & circle (1pt)

1. A; 2. B; 3. A; 4. C; 5. C

III. Listen and number (1pt)

a. 2; b. 5; c. 3; d. 1; e. 4

IV. Listen & tick (1pt)

1. A; 2. A; 3. B; 4. A; 5. B

V. Listen & complete (1pt)

1. Bathroom; 2. Kite; 3. Reading; 4. Rainy; 5. On

Part II. Reading

I. Tick Yes or No

1. Yes; 2. Yes; 3. No; 4. Yes

II. Read the passage again and answer the questions:

1. He has four toys.

2. He has five toys.

3. It is green.

4. They are black & red.

PART III: Writing

I. Look at the picture & the letters.

1. House; 2. Gate; 3. Fence; 4. Drawing

II. Complete sentences:

1. Flying; 2. Under; 3. Two; 4. Skipping

Đề thi giờ Anh lớp 3 kì 2 tất cả đáp án số 7

I/ Listen và tick the correct pictures

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Đề thi giờ Anh 3Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 - kết nối tri thức
Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 - Cánh diều
Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 - Chân trời sáng tạo
Top 10 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 năm 2023 (có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Để học xuất sắc Tiếng Anh lớp 3, phần tiếp sau đây liệt kê vị trí cao nhất 10 Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì hai năm 2023 sách bắt đầu Kết nối học thức (Global Success), Cánh diều (Explore Our World), Chân trời sáng chế (Family và Friends), i
Learn Smart Start gồm đáp án, cực tiếp giáp đề thi chủ yếu thức. Mong muốn bộ đề thi này để giúp học sinh ôn tập và đạt công dụng cao trong các bài thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 1.


Top 10 Đề thi giờ Anh lớp 3 học kì 2 năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề HK2 tiếng Anh 3 Global success
Xem thử Đề HK2 giờ đồng hồ Anh 3 Family and Friends
Xem test Đề HK2 tiếng Anh 3 Explore Our World
Xem test Đề HK2 giờ đồng hồ Anh 3 i
Learn Smart Start

Chỉ từ bỏ 100k tải trọn bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 2 (mỗi cỗ sách) bản word có lời giải chi tiết, trình diễn đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:


Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 Global Success (Kết nối tri thức)

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 Family & Friends (Chân trời sáng tạo)

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 i
Learn Smart Start

Bộ đề thi giờ Anh lớp 3 Explore Our World (Cánh diều)


Xem test Đề HK2 tiếng Anh 3 Global success
Xem demo Đề HK2 giờ đồng hồ Anh 3 Family and Friends
Xem thử Đề HK2 tiếng Anh 3 Explore Our World
Xem demo Đề HK2 tiếng Anh 3 i
Learn Smart Start

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi học tập kì 2 - Global Success

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: giờ Anh lớp 3

Thời gian làm cho bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

1. Listen & tick.

*

*


2. Look, listen & write.

*

1. How old is Helen?

She’s ________________________.

2. What’s the job of the father?

He’s a _________________________.

3. What’s the job of the mother?

She’s a ________________________.

4. How old is the boy?

He’s ________________________.


3. Read và circle a, b or c.

1.A: What would you lượt thích to drink? - B: ________________________.

a. Yes, please.

b. I have some juice.

c. I’d lượt thích some milk.

2. A: Where’s the table? - B: ______________________.

a. They’re in the kitchen.

b. It’s in the bedroom.

c. I can see a table.

3. A: How many teddy bears bởi you have? - B: ____________________.

a. I have some.

b. I lượt thích teddy bears.

c. They’re on the bed.

4. A: What can you see? - B: _______________________.

a. The parrot is counting.

b. I can see a parrot.

c. It’s a parrot.

4. Read và complete.

three dog have birds and has

Hi. My name’s Ben. I (1) _______ many toys. I have two cars & (2) _______ trains. I have four ships (3) _______ five buses. I lượt thích my toys.

I have a friend. His name is Andy. He (4) ___________ some pets. He has one (5) _________ and two cats. He has three rabbits & four (6) ________. They are nice.

5. Let’s talk.

1. Asking & answering questions about the job of a family member

2. Asking and answering questions about the location of a room in a house

3. Talking about quantities of things in a room

4. Offering and accepting or declining food or drinks

5. Offering & accepting ordeclining food or drinks

6. Asking and answeringquestions about whatsomeone would lượt thích to eator drink

7. Talking about someone’s toys

8. Talking about what someone is doing outdoors

9. Asking và answeringquestions about what animals someone can see at the zoo

10. Asking & answering questions about what a zoo animal is doing

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành ...

Đề thi học kì 2 - Family & Friends

Năm học 2022 - 2023

Môn: tiếng Anh lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 35 phút

(không kể thời hạn phát đề)

I. Listen & write Y (Yes) or N (No).

*

II. Look and write

*

III. Write the words correctly

*

IV. Circle the correct word

*

V. Look. Write sentences “can” or “can’t”

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ...

Đề thi Cuối kì 2 i
Learn Smart Start

Môn: tiếng Anh lớp 3

Năm học tập 2022 - 2023

Thời gian làm bài: ... Phút

(không kể thời hạn phát đề)

I. Read và match

Questions ( Câu hỏi)

Answers (Trả lời)

1. What’s this?

a. May I have eggs?

2. What vì chưng you want to lớn eat?

b. No, thank you

3. Can I eat a cookie?

c. It’s Tom’s monster

4. Would you lượt thích some pizza?

d. It’s on the chair

5. Where’s the helicopter?

e. Yes, you can

6. Where’s are you going?

f. Go straight

7. Where’s the zoo?

g. She’s shopping at the market

8. How bởi I get lớn the lake?

h. I’m going lớn the park

9. What’s Mom doing?

i. It’s sunny

10. How’ s the weather?

j. It’s on Water Street

II. Read & write

Mai"s house

There are five rooms in my house. There"s one kitchen and one big living room. There"s a small bathroom. There are three bedrooms. My bedroom is small. There are a lot of toys in my house. There are two toy cars in the living room. There"s a small ball in the kitchen. There are five teddy bears in my bedroom. There"s one yellow kite in my bedroom, too.

1. There are ……………. Rooms in Mai"s house.

2. There are three …………………….

3. Mai"s bedroom is ………………

4. There are …………teddy bears in the bedroom.

III. Circle “True” or “False”

Sharing food

Lucy: "Tom, let"s eat! Here, have some pizza. & you don"t have a drink. Here, have some smoothie ."

Tom: "Oh, you don"t have a drink, Lucy. Here, have a soya milk. Và you don"t have any food. Here, have some fish balls. It"s nice to lớn share.

Lucy says:

1. Have some fries. True False
2. Have some smoothie True False

Tom says:

3. Have a sandwich. True False
4. It"s nice to lớn share. True False

IV. Reorder the words.

1. & / thunder / There"s / lightning

……………………………………………………………..

2. The /Can / go / we / park?/ to

…………………………………………………………………

3. Some /Would / chicken?/like / you

…………………………………………………………….

4. In/ Put /box. /soccer / the / ball / the

…………………………………………………………

5. Can / What / eat? / I

…………………………………………………………………………

6. Where / going? / you / are

………………………………………………………………………

7. To/ I"m / bakery. / the / going

………………………………………………………………..

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ...

Đề thi học kì 2 - Explore Our World

Năm học 2022 - 2023

Môn: giờ đồng hồ Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời hạn phát đề)

1. Listen and write Y (Yes) or N (No).

*

2. Listen & tick.

*

*

3. Look, read and put a tick (V) or cross (X).

*

*

4. Read & complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ và me. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

Xem demo Đề HK2 tiếng Anh 3 Global success
Xem demo Đề HK2 giờ đồng hồ Anh 3 Family and Friends
Xem demo Đề HK2 giờ đồng hồ Anh 3 Explore Our World
Xem test Đề HK2 tiếng Anh 3 i
Learn Smart Start


Đã có tiện ích Viet
Jack trên điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Download ngay ứng dụng trên game android và i
OS.

*

*

Loạt bài Đề thi tiếng Việt 3 bao gồm đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy khích lệ và chia sẻ nhé! Các phản hồi không tương xứng với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm bình luận vĩnh viễn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *