CHOOSE THE LAST PERSON WHO LEAVES THE ROOM MUST TURN OFF THE LIGHTS

*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

The last person ………… the room should turn off all the lights

A.

Bạn đang xem: The last person who leaves the room must turn off the lights

leaves

B. to lớn leave

C. left

D. leaving


*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà chúng ta cần!
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn choose the sentence which is closest in meaning to lớn the given one. The last person who leaves the room must turn off the lights. A. The last person to lớn leave the room must turn off the lights B. The last person to turn off the lights must leave the room C. The last person lớn be left the room must turn off the lights D. The last person leave the room must turn off the...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ choose the sentence which is closest in meaning lớn the given one.

The last person who leaves the room must turn off the lights.

A. The last person to leave the room must turn off the lights

B. The last person to turn off the lights must leave the room

C. The last person lớn be left the room must turn off the lights

D. The last person leave the room must turn off the lights


Chọn câu trả lời D

Đáp án D

MĐQH rút gọn có số thiết bị tự: The fist/last/second/etc to vì + V (chính)

Dịch: Người sau cùng rời phòng phải tắt điện

B, C không nên nghĩa, D không đúng ngữ pháp MĐQH


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.The last person _____ the room must turn off the lights. A. To leave B. Who leave C. That leave D. All are...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the following questions.

The last person _____ the room must turn off the lights.

A. khổng lồ leave

B. who leave

C. that leave

D. All are correct


Đáp án A

Rút gọn gàng mệnh đề quan hệ giới tính dạng dữ thế chủ động với từ bỏ chỉ số thứ tự: The+ stt+ N+ lớn V+…. Đáp án B yêu cầu là “who leaves”.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

The last person __________ will have khổng lồ turn off the lights

A. have left

B.left

C. leaving

D. to leave


Đáp án : C

Rút gọn mệnh đề quan hệ có nghĩa chủ động khi gồm từ chỉ số trang bị tự cần sử dụng To V. Lốt hiệu: tự “the last” chỉ máy tự: cuối cùng.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

You should turn off the lights before going out to save .

A. Electricity

B. Electrify

C. Electric

D. Electrically


Chọn D

electricity (n): điện

electrify (v): truyền năng lượng điện

electric (a): tất cả tính điện

electrically (adv)

save electricity: tiết kiệm điện

Tạm dịch: chúng ta nên tắt đèn trước khi đi ra phía bên ngoài để tiết kiệm ngân sách và chi phí điện.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

To save energy, all the lights should be turned off before going out.

A. Lớn save

B. Should

C. Turned off

D. Going out


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn show the underlined part that needs correction

Hardly (A) had he entered the room (B) than all the (C) lights (D) went out.

A. Had he entered

B. Than

C. Lights

D. Went


Chọn B

Cấu trúc hòn đảo ngữ : hardly… when… = no sooner … than….: ngay trong khi … thì -> chuyển “than” =>“when”


Circle the letter A, B, C, or D khổng lồ show the underlined part that needs correction in each of the following questions

Hardly had he entered (A) the room than (B) all the lights (C) went (D) out.

A.had he entered

B.than

C.the lights

D.went


toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái

The last person ………… the room should turn off all the lights

A. leaves

B.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Phiếu Gửi Ge.Grab-Bat.Net, Grab Express System

to lớn leave

C. left

D. leavingRewrite the following sentences with the same meaning lớn the first one, using reduced relative clauses.

The last person who leaves the room should turn off the lights.

=> The last person_________________________


*

Đáp án:

- Mệnh đề quan hệ nam nữ ở thể công ty động

- Danh tự đứng trước mệnh đề quan tiền hệ bao gồm từ “the last” (số vật dụng tự) ngã nghĩa

=> rút gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ bởi động từ bỏ nguyên chủng loại “to infinitive”.

The last person who leaves the room should turn off the lights.

=> The last person to leave the room should turn off the lights.

Tạm dịch: Người sau cuối rời ngoài phòng buộc phải tắt đèn.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn choose the sentence which is closest in meaning lớn the given one. The last person who leaves the room must turn off the lights. A. The last person lớn leave the room must turn off the lights B. The last person to turn off the lights must leave the room C. The last person to lớn be left the room must turn off the lights D. The last person leave the room must turn off the lights

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ choose the sentence which is closest in meaning to lớn the given one.

The last person who leaves the room must turn off the lights.

A. The last person khổng lồ leave the room must turn off the lights

B. The last person khổng lồ turn off the lights must leave the room

C. The last person khổng lồ be left the room must turn off the lights

D. The last person leave the room must turn off the lights


Chọn câu trả lời D

Đáp án D

MĐQH rút gọn có số thứ tự: The fist/last/second/etc to bởi vì + V (chính)

Dịch: Người sau cuối rời phòng đề xuất tắt điện

B, C không nên nghĩa, D không đúng ngữ pháp MĐQH


Choose the sentence (A, B, C or D) that is almost the same in meaning as the sentence given The last person to leave the room must turn off the lights A. The last person, who left the room, must turn off the lights B. The last person, who left the room must turn off the lights C. The last person whom leaves the room must turn off the lights D. The last person who leaves the room must turn off the lights

Choose the sentence (A, B, C or D) that is almost the same in meaning as the sentence given

The last person to lớn leave the room must turn off the lights

A. The last person, who left the room, must turn off the lights

B. The last person, who left the room must turn off the lights

C. The last person whom leaves the room must turn off the lights

D. The last person who leaves the room must turn off the lights


Choose the best answer to complete the sentence.

The last person _____ the room should turn off the lights.

A. Leave

B. Leaves

C. Leaving

D. to leave


Đáp án:

- Mệnh đề tình dục ở thể chủ động

- Danh tự đứng trước mệnh đề quan tiền hệ bao gồm từ “the last” (số lắp thêm tự) xẻ nghĩa

=> rút gọn mệnh đề quan liêu hệ bằng động từ bỏ nguyên mẫu “to infinitive”.

The last person who leaves the room should turn off the lights.

=> The last person to leave the room should turn off the lights.

Tạm dịch: Người ở đầu cuối rời ngoài phòng đề xuất tắt đèn.

Đáp án bắt buộc chọn là: D


 Don’t forget to ________ the lights when leaving a room or going khổng lồ bed.A. Turn​B. Turn on​​C. Turn off​D. Turn out
What should we do to __________ our electric bills?
A. Fall​​B. Cut down​​C. Drop​D. Reduce
The use of biogas for cooking _______ in the countryside.A. Will increase​B. Will be increasing​​C. Will be increased​​D. Will have increased
We will be successful if we try hard, _____? A. Dont we ​​B. Will we ​​C. Wont we ​​D. Vì we With the Segway, the driver pulls the handle lớn go back or...

 Don’t forget lớn ________ the lights when leaving a room or going khổng lồ bed.

A. Turn​B. Turn on​​C. Turn off​D. Turn out

What should we bởi to __________ our electric bills?

A. Fall​​B. Cut down​​C. Drop​D. Reduce

The use of biogas for cooking _______ in the countryside.

A. Will increase​B. Will be increasing​​C. Will be increased​​D. Will have increased

We will be successful if we try hard, _____?

A. Don't we ​​B. Will we ​​C. Won't we ​​D. Bởi vì we 

With the Segway, the driver pulls the handle khổng lồ go back or pushes it to go​.

​A. Forward​B. Backward​C. Round​D. Fly

The đô thị is working on a project ________ slums with clean water.

A. Providing​​B. Provide​​C. To lớn provide​D. To providing

In that country, over 30% of the population live in ________.

A. Poor​B. Poorer​​C. Poverty​D. The poor

 Children who ________ malnutrition can have a lot of diseases.

A. Suffer from​​B. Avoid​​C. Gain​D. Obtain

There are more problems in the slums than in the ________ areas.

A. Wealth​B. Richness​​C. Wealthy​D. Country

___ is quite popular in an overcrowded city where you can see people sleeping in a park or under a bridge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *