Writing soạn anh unit 2 lớp 10 : humans and the environment, unit 2 lớp 10: writing (trang 25)

Bạn đang xem bài viết Tiếng Anh 10 Unit 2: Writing biên soạn Anh 10 trang 25 sách Kết nối học thức với cuộc sống trên Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn hoàn toàn có thể truy cập cấp tốc thông tin quan trọng tại phần mục lục bài viết phía dưới.

Bạn đang xem: Soạn anh unit 2 lớp 10


Tiếng Anh 10 Unit 2: Writing giúp các em học viên lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 25 sách Kết nối tri thức với cuộc sống thường ngày bài Humans và the environment trước khi đến lớp.

Soạn Writing Unit 2 lớp 10 được biên soạn bám quá sát theo lịch trình SGK Global Success 10 trang 25. Thông qua đó giúp học tập sinh lập cập nắm vững vàng được loài kiến thức, thuận lợi làm bài xích tập về nhà và học giỏi tiếng Anh 10. Vậy sau đó là nội dung chi tiết bài biên soạn Anh 10 Unit 2: Writing trang 25, mời chúng ta cùng theo dõi và quan sát và cài tài liệu tại đây.


Mục Lục bài bác Viết


Bài 1

Writing about suggestions for improving the environment


(Viết về đều đề xuất nâng cấp môi trường)

1. Work in pairs. Match the suggestions for improving the environment with their expected results.

(Làm việc theo cặp. Phối kết hợp các khuyến nghị để nâng cấp môi ngôi trường với tác dụng mong ngóng của chúng.)

Suggestions

Expected results

1. Cleaning up regularly (e.g. Organising clean-up activities at weekends)

a. This reduces CO2 và makes the air clean.

2. Planting more trees (e.g. Encouraging students to plant trees or flowers in their school)

b. This makes the waste collection easier.

3. Setting up more rubbish bins (e.g. Putting more rubbish bins in public places such as parks or bus stations)

c. This keeps the environment clean & makes it safe for everyone.


Gợi ý đáp án

1 – c

2 – a

3 – b

Bài 2


Read the incomplete paragraph about ways lớn improve the environment. Fill in the blanks with the words & phrases from the box.

(Đọc đoạn văn chưa hoàn hảo về những cách cải thiện môi trường. Điền vào nơi trống với những từ và các từ vào hộp.)

First (Trước hết)

In conclusion (Tóm lại)

For example (Ví dụ)

There are three things we can vị to improve the environment in our school. (1) _______, we should clean up all areas regularly. (2) _______, we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, và safe for everyone.

………………………………………………………

………………………………………………………

(3) _______, we can improve the environment in our school in many ways and even small actions can make a big difference.

Gợi ý đáp án

1. First

2. For example

3. In conclusion

There are three things we can vì to improve the environment in our school. (1) First, we should clean up all areas regularly. (2) For example, we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, and safe for everyone.

………………………………………………………

(3) In conclusion, we can improve the environment in our school in many ways và even small actions can make a big difference.

Tạm dịch:

Có cha điều bạn có thể làm để nâng cao môi trường vào trường học của bọn chúng ta. (1) Đầu tiên, bọn họ nên dọn dẹp tất cả các khu vực thường xuyên. (2) Ví dụ, chúng ta cũng có thể tổ chức các vận động dọn dẹp vào thời gian cuối tuần. Bằng phương pháp này, bạn cũng có thể giữ cho môi trường xung quanh của chúng ta sạch, đẹp nhất và an ninh cho đều người.
Advertisement

Bài 3

Add two more suggestions to improve the environment in your school to the paragraph in 2. Use the ideas in 1 to lớn help you.

(Thêm hai nhắc nhở khác để nâng cao môi trường vào trường học của bạn vào đoạn văn ở bài xích 2. Sử dụng các ý tưởng phát minh trong bài xích 1 để giúp bạn.)

Gợi ý đáp án

There are three things we can vày to improve the environment in our school. First, we should clean up all areas regularly. For example, we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, và safe for everyone. Second, we ought khổng lồ set up more rubbish bins. For instance, we can put more rubbish bins in the school gate, in front of each building, or in the playground. Thereby, we can make the waste collection easier. In addition, we should plant more trees. Khổng lồ give an example, we can encourage students khổng lồ plant trees or flowers in our school because this reduces CO2 and makes the air clean. In conclusion, we can improve the environment in our school in many ways và even small actions can make a big difference.


Bạn sẽ xem bài viết ✅ Tiếng Anh 10 Unit 2: Getting Started soạn Anh 10 trang 18 sách Kết nối trí thức với cuộc sống ✅ trên website bammihanquoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy vấn thông tin bạn cần nhanh lẹ nhất nhé.

Tiếng Anh 10 Unit 2: Getting Started giúp những em học viên lớp 10 vấn đáp các thắc mắc tiếng Anh trang 18, 19 sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày bài Humans and the environment trước khi đến lớp.

Soạn Getting Started Unit 2 lớp 10 được biên soạn bám đít theo lịch trình SGK Global Success 10 trang 18, 19. Qua đó giúp học tập sinh mau lẹ nắm vững vàng được loài kiến thức, thuận lợi làm bài bác tập về nhà với học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đó là nội dung cụ thể bài soạn Anh 10 Unit 2: Getting Started trang 18, 19, mời chúng ta cùng theo dõi và cài tài liệu trên đây.


Mục Lục bài Viết


Bài 1

Go Green Club

(Câu lạc cỗ sống xanh)

Listen and read.

(Nghe với đọc.)

Mike: What are you going to vày this weekend, Nam?

Nam: I’m going lớn attend the first meeting of my school’s Go Green Club.

Mike: Really? Can you tell me about the club, please?

Nam: Well, it was phối up by the Youth Union in my school. Its aim is lớn improve our environment and encourage people to lớn adopt a greener lifestyle.


Mike: Sounds interesting. What’s the first thing you are going khổng lồ do?

Nam: We’re going khổng lồ clean up the school right after the ceremony.

Mike: bởi you have any other planned events?

Nam: Not yet, but I think we’ll organise more activities to lớn raise local people’s awareness of environmental issues.

Mike: I’m keen to lớn reduce my carbon footprint, but I don’t know what to lớn do. Can I join the club?

Nam: Sure. The club welcomes all students in the area. I hope we’ll be able to bởi vì a lot lớn protect our environment.

Mike: Great. Can you please give me the time & place of the club meeting?

Nam: OK. I’ll text them khổng lồ you. See you then.

Bài 2

Read the conversation again & answer the following questions.

Xem thêm: Các Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Just A Moment

(Đọc lại bài hội thoại và vấn đáp các thắc mắc sau.)

1. Who set up the Go Green Club?

(Ai đã thành lập và hoạt động câu lạc bộ Go Green?)

2. What does the club want to lớn achieve?

(Câu lạc bộ muốn có được điều gì?)

3. What does nam think the club will bởi in the future?

(Nam suy nghĩ câu lạc cỗ sẽ làm gì trong tương lai?)


Gợi ý đáp án

1. It was set up by the Youth Union in Nam’s school.

(Nó được ra đời bởi Đoàn thanh niên ở ngôi trường Nam.)

Thông tin:Well, it was set up by the Youth Union in my school.

(À, nó được Đoàn giới trẻ trường bản thân thành lập.)

2. The club wants khổng lồ improve the environment and encourage people to lớn adopt a greener lifestyle.


(Câu lạc cỗ muốn nâng cao môi trường và khuyến khích mọi bạn sống theo lối sống xanh hơn.)

Thông tin: Its aim is lớn improve our environment và encourage people lớn adopt a greener lifestyle.

(Mục đích của nó là nâng cấp môi ngôi trường của họ và khích lệ mọi bạn sống theo lối sống xanh hơn.)

3. The club will organise more activities to raise local people’s awareness of environmental issues.


Advertisement

(Câu lạc cỗ sẽ tổ chức triển khai nhiều hoạt động hơn nữa để nâng cấp nhận thức của fan dân địa phương về những vấn đề môi trường.)

Thông tin: Not yet, but I think we’ll organise more activities lớn raise local people’s awareness of environmental issues.

(Chưa, tuy thế mình nghĩ chúng mình sẽ tổ chức nhiều chuyển động hơn nữa để nâng cấp nhận thức của bạn dân địa phương về những vấn đề môi trường.)


Bài 3

3. Match the verbs or phrasal verbs in A with suitable nouns or noun phrases in B.

(Nối các động từ hoặc nhiều động từ vào cột A cùng với danh trường đoản cú hoặc cụm danh từ tương xứng trong cột B.)

A

B

1. raise

a. a club

2. reduce

b. a greener lifestyle

3. clean up

c. awareness

4. adopt

d. your carbon footprint

5. set up

e. the school

Gợi ý đáp án

1. C

2. D

3. E

4. B

5. A

Bài 4


Complete the following sentences based on the conversation in 1.

(Hoàn thành những câu dưới đây dựa trên đoạn hội thoại ở bài 1.)

1. The club ________ by the Youth Union in Nam’s school.


2. The club members ________ clean up the school right after the ceremony.

3. Phái nam thinks they ________ organise more activities to lớn raise local people’s awareness of environmental issues.

Gợi ý đáp án

1. Was set up

2. Are going to

3. Will


Cảm ơn chúng ta đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 10 Unit 2: Getting Started biên soạn Anh 10 trang 18 sách Kết nối học thức với cuộc sống của bammihanquoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích nhớ rằng để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với đa số người nhé. Tình thực cảm ơn.

 


Advertisement

Viết đoạn văn giờ Anh về Tràng An (4 Mẫu) giới thiệu Tràng An bằng tiếng Anh

Tổng hòa hợp phím tắt gameplay Rules Of Survival
Các nhiều loại câu trong giờ đồng hồ Anh Phân nhiều loại câu trong tiếng Anh
Previous Post: &#x
AB; Cải lão hoàn đồng chưa đến mặt nạ tròng trắng trứng gà đơn giản dễ dàng tại nhà
Next Post: học viện chuyên nghành Green Academy Trung Tâm Nơi Dạy Và Đào Tạo IT, Thiết kế, Tiếng Hàn – hồ chí minh &#x
BB;

Primary Sidebar


Tra cứu vãn Điểm Thi


Công cố Hôm Nay


Công cố Online Hữu Ích


*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *