HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ BẮC GIANG, HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ TỈNH BẮC GIANG

Quyết định phát hành Quy chế thống trị và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động vui chơi của các cơ sở nhà nước, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn


*

qui định Về quản lý, áp dụng hệ thống thư điện tử trong số cơ quan nhà nước trên địa phận tỉnhtĩnh


... đối tượng người sử dụng áp dụng1. Hệ thống thư điện tử của tỉnhTĩnh (http://mail.hatinh.gov.vn) là yếu tố của hệ thống thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh. 2. Hệ thống thư điện tử của tỉnhTĩnh được ... Thuật hệ thống thư điện tử: + quản trị Hệ thống thư điện tử, bảo vệ cho hệ thống vận động liên tục 24h/ngày, 7 ngày/tuần.+ bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin so với hệ thống thư điện tử theo ... để tại máy chủ thiết lập hệ thống thư điện tử (Mail Server) của tỉnh điện thoại tư vấn là “Danh bạ vỏ hộp thư điện tử tỉnh. Điều 3. Những loại văn bạn dạng được thương lượng qua hệ thống thư điện tử giữa các cá nhân, tổ...

Bạn đang xem: Hệ thống thư điện tử bắc giang


*

chế độ Về câu hỏi quản lý, thực hiện hệ thống thư điện tử trong những cơ quan lại hành chính nhà nước trên địa phận tỉnh


... 1. Hệ thống thư điện tử của tỉnh Kon Tum: Hệ thống thư điện tử tỉnh Kon Tum là yếu tố của hệ thống thông tin điện tử tỉnh Kon Tum; là nhân tố cơ bạn dạng của Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh ... Khai thác hệ thống thư điện tử của tỉnh Kon Tum.CHƯƠNG IITỔ CHỨC HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬĐiều 4. Hệ thống thư điện tử của tỉnh được tùy chỉnh cấu hình và vận hành trên hạ tầng chuyên môn của tỉnh, gồm: ... Thác thư điện tử. + quản ngại trị hệ thống thư điện tử của tỉnh, bảo đảm cho hệ thống hoạt động thông suốt, liên tục.+ đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin đối với hệ thống thư điện tử của tỉnh theo...
*

*

... Của hệ thống thư điện tử trong công việc, từng bước một ứng dụng hệ thống thư điện tử và các hệ thống thông tin khác trong quản lý, điều hành;b) Gương mẫu trong việc áp dụng hệ thống thư điện tử ... Gia hạn hoạt động hệ thống thư điện tử, trách nhiệm sử dụng hộp thư điện tử cá nhân, vỏ hộp thư điện tử cơ quan; luật rõ tiến trình xử lý công việc sử dụng hệ thống thư điện tử, phần đông nội dung ... Qua hệ thống thư điện tử; - thiết kế và triển khai kế hoạch duy trì, cải cách và phát triển hệ thống thư điện tử sản phẩm năm đáp ứng nhu mong công việc, bảo vệ sự đồng bộ với các hệ thống tin tức điện tử...
*

quyết định Về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử của viên văn thư và lưu trữ nhà nước


... thư điện tử. 4. Danh bạ của hệ thống thư điện tử được lưu trữ tại Trung tâm Tin học cùng được công tía trên trang tin điện tử của cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước.Điều 5. Thực hiện hệ thống thư điện ... động hệ thống thư điện tử 1. Trách nhiệm của người sử dụng hộp thư - dấn thức đúng ích lợi và tận dụng tối đa kết quả hệ thống thư điện tử trong công việc;- đảm bảo mật khẩu áp dụng hộp thư điện ... Nhằm kịp thời xử lý công việc;- Thư ng xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện thư điện tử của CCVC trong đối kháng vị, từng bước ứng dụng hệ thống thư điện tử và những hệ thống thông tin khác trong...
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 27/2018/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày thứ tư tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ CÔNGVỤ vào CÁC CƠ quan lại NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Chínhquyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bảnquy bất hợp pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giao dịch thanh toán điện tửngày 29 mon 11 năm 2005;

Căn cứ Luật công nghệ thôngtin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số64/2007/NĐ-CP ngày 10 mon 4 trong năm 2007 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về ứng dụng Công nghệthông tin trong hoạt động vui chơi của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của chính phủ nước nhà về kháng thư rác;

Căn cứ Nghị định số72/2013/NĐ-CP ngày 15 mon 7 năm trước đó của chính phủ nước nhà về quản lý, cung cấp, sử dụngdịch vụ internet và tin tức trên mạng;

Căn cứ Nghị định số27/2018/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 3 năm 2018 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điềucủa Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm trước đó về quản ngại lý, cung cấp, sửdụng thương mại & dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ chỉ thị số 34/2008/CT-TTgngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc bức tốc sử dụng hệthống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan đơn vị nước;

Theo kiến nghị của người có quyền lực cao Sở
Thông tin và truyền thông tại Tờ trình số 35/TTr-STTTT ngày 12 mon 9 năm2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo ra quyết định này quy chế quản lý, sửdụng khối hệ thống thư điện tử công vụ trong những cơ quan nhà nước tỉnh giấc Bắc Giang.

Điều 3.Chánh văn phòng và công sở Ủy ban quần chúng tỉnh, giám đốc Sở
Thông tin và Truyền thông; thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; công ty tịch
UBND huyện, tp và những tổ chức, cá thể có tương quan căn cứ Quyết địnhthi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Thu Hà

QUY CHẾ

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chếnày quy định bài toán quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của những cơ quannhà nước trên địa phận tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi là các tổ chức) cùng công chức,viên chức, fan lao cồn thuộc các cơ quan nhà nước thức giấc Bắc Giang (sau phía trên gọilà các cá nhân).

2. Đối tượng áp dụng: những tổ chức,cá nhân thâm nhập quản lý, sử dụng hệ thống thư năng lượng điện tử công vụ thức giấc Bắc Giang.

Điều 2.Giải mê say từ ngữ

1. Hộp thư năng lượng điện tử (Mail box):Là dịch vụ thương mại thư năng lượng điện tử bên trên mạng đồ vật tính, mạng internet nhằm cung ứng cho ngườidùng một phương tiện để gửi, thừa nhận thư năng lượng điện tử.

2. Tài khoản thư điện tử (Emailaccount): Là tên người dùng (user name) với mật khẩu (password) đăng nhập được cấpcho người dùng để truy nhập vào vỏ hộp thư năng lượng điện tử đã được cấp.

3. Vỏ hộp thư năng lượng điện tử công vụ cơquan: Là vỏ hộp thư năng lượng điện tử được cấp cho các tổ chức nhằm trao đổi tin tức tronghoạt rượu cồn công vụ.

4. Vỏ hộp thư năng lượng điện tử công vụ cánhân: Là vỏ hộp thư điện tử được cấp cho các cán bộ, công chức, viên chức và ngườilao động thao tác làm việc trong các tổ chức để trao đổi tin tức trong chuyển động côngvụ.

Xem thêm: Nhà nước thể hiện ý chí lợi ích và nguyện vọng của nhân dân là nói đến đặc điểm nào dưới đây

5. Khối hệ thống thư năng lượng điện tử: Là dịchvụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng thứ tính, Internet trải qua các hộp thưđiện tử.

6. Danh bạ thư điện tử công vụ:Là danh sách showroom hộp thư năng lượng điện tử công vụ của các tổ chức và cá nhân được tạolập để cung ứng và lưu giữ trữ thông tin của tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống thưđiện tử công vụ tỉnh Bắc Giang.

7. Tệp tin thực thi: Là số đông tệptin tiến hành (chạy) được trong Hệ điều hành và quản lý Windows như: *.exe, *.com, *.dll,*.net.

8. Tệp tin nén gồm mã hóa: Là nhữngtệp tin nén như: *.zip, *.rar được tùy chỉnh cấu hình mật khẩu nhằm mã hóa.

Điều 3. Hệthống thư năng lượng điện tử công vụ tỉnh giấc Bắc Giang

1. Hệ thống thư năng lượng điện tử công vụtỉnh Bắc Giang: Là yếu tắc trong hệ thống thông tin của những cơ quan đơn vị nướctỉnh Bắc Giang được sử dụng vào vấn đề gửi, nhận thông tin dưới dạng thư năng lượng điện tử,sử dụng trong vận động công vụ của những tổ chức, cá nhân. Khối hệ thống được thiết lập,tích hòa hợp và quản lý trên hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông media của tỉnh vàmạng thông tin trái đất Internet. Hệ thống có địa chỉ cửa hàng truy cập là:https://mail.bacgiang.gov.vn.

2. Hệ thống thư năng lượng điện tử công vụtỉnh Bắc Giang được cho phép người dùng gửi, dấn thư điện tử thông qua trình duyệtweb, các phần mềm máy trạm thư năng lượng điện tử (mail client) như: Microsoft Office
Outlook, IBM Lotus Notes, hãng apple Mail, Windows Live Mail, Mozilla Thunderbird hoặcphần mềm khác thông qua các giao thức phổ cập là POP, IMAP và SMTP.

3. Toàn bộ các vỏ hộp thư điện tửcông vụ của tổ chức và cá nhân được tàng trữ trong cơ sở dữ liệu đặt tại Trungtâm tích hợp tài liệu tỉnh do Sở thông tin và media trực tiếp thống trị vàvận hành.

Điều 4. Sửdụng an toàn Hệ thống thư điện tử công vụ thức giấc Bắc Giang

1. Mật khẩu vỏ hộp thư năng lượng điện tử côngvụ bắt buộc chứa ít nhất 10 cam kết tự so với mật khẩu mức quản trị hệ thống và chứa ítnhất 8 cam kết tự đối với mật khẩu tín đồ sử dụng. Mật khẩu gồm những: Chữ thường, chữin hoa, chữ số và ký kết tự quánh biệt.

2. Mật khẩu ở mức quản trị hệthống cần được chuyển đổi 03 mon một lần và mật khẩu tài khoản người tiêu dùng đượcthay thay đổi 06 tháng một lần.

3. Giảm bớt tối đa vấn đề truy cậphộp thư năng lượng điện tử công vụ qua mạng không dây trên các vị trí công cộng không rõnguồn gốc.

4. Đánh vệt thư rác (Spam mail)ngay khi nhận được những thư rác.

5. Kiểm soát virus trước lúc mởtệp tin được download về từ hộp thư điện tử công vụ.

6. Ko gửi nhận tệp tin thựcthi qua khối hệ thống thư điện tử công vụ và tinh giảm gửi, nhận các tệp tin nén có mãhóa.

7. Sử dụng chữ ký số để ký kết sốtrên những tài liệu giữ hộ đi của tổ chức triển khai trên hệ thống thư điện tử công vụ.

8. Phải thông báo ngay tới bộphận quản ngại trị khối hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Bắc Giang khi thấy vỏ hộp thư điệntử công vụ được cung cấp có hiện tượng bất thường, mất an toàn.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Địnhdạng địa chỉ thư điện tử công vụ

1. Định dạng địa chỉ thư năng lượng điện tửcho hộp thư năng lượng điện tử công vụ cơ quan

a) Đối với những tổ chức cấp tỉnhvà các đơn vị trực thuộc: áp dụng tên viết tắt bởi tiếng Việt không bao hàm từ“và” hoặc ký kết tự “ - ” , viết tức thì không khoảng trống và không vệt theo dạng:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *