Hcho + Agno3 + Nh3 + H2O = Hcoonh4 + Nh4No3 + Ag, Hcho Ra Nh4No3

O2 nanorods as highly efficient catalysts for formaldehyde oxidation at low temperature - RSC Advances (RSC Publishing)
Jump khổng lồ main content
Jump lớn site search
*

*

*
Advanced
You do not have Java
Script enabled. Please enable Java
Script to lớn access the full features of the site or access our non-Java
Script page.
Suhong
Lu,
*
*a Xue
Wang,a Qinyu
Zhu,a Canchang
Chen,a Xuefeng
Zhou,a Fenglin
Huang,a Kelun
Li,b Lulu
He,a Yanxiong
Liuaand Fanjue
Panga

* Corresponding authors

a College of Chemistry & Chemical Engineering, Xi'an Shiyou University, Xi'an 710065, đài loan trung quốc E-mail: lusuhong
xsyu.edu.cn

b Shaanxi Coal và Chemical công nghệ Institute Co., Ltd, Xi'an 710070, đài loan trung quốc


A series of Ag–K/Mn
O2 nanorods with various molar ratios of K/Ag were synthesized by a conventional wetness incipient impregnation method. The as-prepared catalysts were used for the catalytic oxidation of HCHO. The Ag–K/Mn
O2 nanorods with an optimal K/Ag molar ratio of 0.9 demonstrated excellent HCHO conversion efficiency of 100% at a low temperature of 60 °C. The structures of the samples were investigated by BET, TEM, SEM, XRD, H2-TPR, O2-TPD và XPS. The results showed that Ag–0.9K/Mn
O2-r exhibited more facile reducibility and greatly abundant surface active oxygen species, endowing it with the best catalytic activity of the studied catalysts. This work provides new insights into the development of low-cost & highly efficient catalysts for the removal of HCHO.

Bạn đang xem: Hcho + agno3 + nh3 + h2o = hcoonh4 + nh4no3 + ag


This article is mở cửa Access
*
Please wait while we load your content... Something went wrong. Try again?
About
Cited by
Related
download options Please wait...

Article information


DOI https://doi.org/10.1039/C8RA01611A
Article type Paper
Submitted 23 Feb 2018
Accepted 26 Mar 2018
First published 17 Apr 2018
This article is xuất hiện Access
*

download Citation


RSC Adv., 2018,8, 14221-14228
Bib
Tex
End
Note
MEDLINEPro
Cite
Reference
Manager
Ref
Works
RIS

Permissions


Request permissions

Ag–K/Mn
O2 nanorods as highly efficient catalysts for formaldehyde oxidation at low temperature

S. Lu, X. Wang, Q. Zhu, C. Chen, X. Zhou, F. Huang, K. Li, L. He, Y. Liu & F. Pang, RSC Adv., 2018,8, 14221 DOI: 10.1039/C8RA01611A

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-Non
Commercial 3.0 Unported Licence. You can use material from this article in other publications, without requesting further permission
from the RSC, provided that the correct acknowledgement is given và it is not used for commercial purposes.

If you are an tác giả contributing to an RSC publication, you vì not need to request permission provided correct acknowledgement is given.

*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cđ Tổng hợp kỹ năng và kiến thức Tổng hợp kỹ năng và kiến thức

HCHO ra NH4NO3 | HCHO + Ag
NO3 + NH3 + H2O → Ag + NH4NO3 + (NH4)2CO3


1.422

bammihanquoc.com xin giới thiệu phương trình HCHO + Ag
NO3 + NH3 + H2O → Ag + NH4NO3 + (NH4)2CO3gồm điều kiện phản ứng, giải pháp thực hiện, hiện tượng phản ứng và một trong những bài tập tương quan giúp những em củng cố tổng thể kiến thức với rèn luyện tài năng làm bài xích tập về phương trình làm phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình HCHO + Ag
NO3 + NH3 + H2O → Ag + NH4NO3 + (NH4)2CO3

1. Phương trình phản bội ứng hóa học

HCHO + 4Ag
NO3 + 6NH3 + 2H2O → 4Ag + 4NH4NO3 + (NH4)2CO3

2. Hiện tượng nhận thấy phản ứng.

- bao gồm kết tủa white Ag, có khí thoát ra đó là NH4NO3

3. Điều kiện phản ứng

- ko có

4. Thực chất của các chất gia nhập phản ứng

a. Thực chất của HCHO (Andehit fomic)

- Trong bội nghịch ứng bên trên HCHO là hóa học khử.

- HCHO mang vừa đủ tính chất hoá học đặc trưng của một andehit nên có phản ứng tráng gương.

b. Bản chất của Ag
NO3(Bạc nitrat)

- Trong phản nghịch ứng bên trên Ag
NO3là chất oxi hoá.

- Ag
NO3có tính oxi hoá mạnh tác dụng với HCHO tạo nên kết tủa trắng Ag và khí NH4NO3thoát ra.

5. đặc điểm hóa học

5.1. đặc thù hóa học của HCHO

a. Làm phản ứng với hiđro

R(CHO)x+ x
H2→ R(CH2OH)x(xúc tác Ni, t0)

Chú ý:

- Trong phản ứng của anđehit với H2: Nếu cội R có những liên kết pi thì H2cộng vào cả những liên kết pi đó.

- phản nghịch ứng với H2chứng tỏ anđehit gồm tính oxi hóa.

b. Bội phản ứng với Ag
NO3/NH3(phản ứng tráng bạc)

R(CHO)x+ 2x
Ag
NO3+ 3x
NH3+ x
H2O→R(COONH4)x+ x
NH4NO3+ 2x
Ag

- bội phản ứng chứng minh anđehit có tính khử cùng được dùng để làm nhận biết anđehit.

- riêng rẽ HCHO có phản ứng:

HCHO + 4Ag
NO3+ 6NH3+ 2H2O→(NH4)2CO3+ 4NH4NO3+ 4Ag

Chú ý:

- bội phản ứng bao quát ở trên áp dụng với anđehit không tồn tại nối cha nằm đầu mạch. Nếu bao gồm nối ba nằm ở đầu mạch thì H của C nối ba cũng trở nên thay thế bởi Ag.

- Các điểm sáng của phản bội ứng tráng gương của anđehit:

+ trường hợp n
Ag= 2nanđehit→anđehit thuộc loại đối chọi chức và chưa phải HCHO.

+ trường hợp n
Ag= 4nanđehit→anđehit kia thuộc loại 2 chức hoặc HCHO.

+ trường hợp n
Ag> 2nhỗn hợpcác anđehit đơn chức thì hỗn hợp đó tất cả HCHO.

Xem thêm: Giải bài tập toán lớp 4 tập 1, tập 2, vở bài tập toán lớp 4

+ Số nhóm mang lại = n
Ag/2nanđehit(nếu trong láo hợp không có HCHO).

- một vài loại chất khác cũng có chức năng tham gia bội phản ứng tráng gương gồm:

+ HCOOH và muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)n
R. Các chất HCHO, HCOOH, HCOONH4khi làm phản ứng chỉ tạo thành các chất vô cơ.

+ những tạp chức có chứa nhóm chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c. Bội phản ứng oxi hóa

a. Oxi hóa hoàn toàn

Cx
Hy
Oz+ (x + y/4 - z/2)O2→x
CO2+ y/2H2O

Nếu đốt cháy anđehit mà n
CO2= n
H2Othì anđehit thuộc một số loại no, đối chọi chức, mạch hở.

Cn
H2n+1CHO →(n + 1)CO2+ (n + 1)H2O

b. Phản bội ứng thoái hóa không hoàn toàn

R(CHO)x+ x/2O2→R(COOH)x(xúc tác Mn2+, t0)

Đối với vấn đề oxi hóa anđehit thành axit cần để ý định dụng cụ bảo toàn trọng lượng trong quy trình giải.

d. Bội nghịch ứng cùng với Cu(OH)2ở ánh nắng mặt trời cao

R(CHO)x+ 2x
Cu(OH)2↓→R(COOH)x+ x
Cu2O↓ + 2x
H2O

xanh đỏ gạch

→Phản ứng này được dùng làm nhận biết anđehit.

Chú ý:Phản ứng cùng với Cu(OH)2thường được tiến hành trong môi trường xung quanh kiềm nên có thể viết làm phản ứng dưới dạng:

R(CHO)x+ 2x
Cu(OH)2+ x
Na
OH→R(COONa)x+ x
Cu2O + 3x
H2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng đều có phản ứng này.

e. Phản bội ứng với hỗn hợp Br2

R(CHO)x+ x
Br2+ x
H2O→R(COOH)x+ 2x
HBr

Nếu anđehit còn tồn tại liên kết pi ở nơi bắt đầu hiđrocacbon thì xảy ra đồng thời phản ứng cộng Br2vào link pi đó.

5.2. đặc thù hóa học tập của Ag
NO3

- mang ý nghĩa chất chất hóa học của muối

Tác dụng cùng với muối

Ag
NO3+ Na
Cl →Ag
Cl↓+ Na
NO3

2Ag
NO3+ Ba
Cl2→2Ag
Cl↓+ Ba(NO3)2

Tác dụng cùng với kim loại:

Fe + 2Ag
NO3→ Fe(NO3)2+ 2Ag

Tác dụng với axit:

Ag
NO3+ HI → Ag
I ↓ + HNO3

Oxi hóa được muối bột sắt (II)

Fe(NO3)2+ Ag
NO3→ Fe(NO3)3+ Ag

5.3. Tính chất hóa học tập của NH3

Tính bazơ yếu

- tác dụng với nước:

NH3+ H2O ⇋ NH4++ OH-

&r
Arr; dung dịch NH3là một dung dịch bazơ yếu.

- công dụng với dung dịch muối (muối của những kim loại gồm hidroxit không tan):

Al
Cl3+ 3NH3+ 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

Al3++ 3NH3+ 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4+

- tác dụng với axit → muối amoni:

NH3+ HCl → NH4Cl (amoni clorua)

2NH3+ H2SO4→ (NH4)2SO4(amoni sunfat)

Khả năng chế tác phức

dung dịch amoniac có khả năng hòa tan hiđroxit xuất xắc muối ít tan của một vài kim loại, tạo ra thành các dung dịch phức chất.

Ví dụ:

* với Cu(OH)2:

Cu(OH)2+ 4NH3→ (OH)2(màu xanh thẫm)

* cùng với Ag
Cl:

Ag
Cl + 2NH3→ Cl

Sự sinh sản thành những ion phức là vì sự phối kết hợp các phân tử NH3bằng các electron chưa áp dụng của nguyên tử nitơ cùng với ion kim loại.

Tính khử

- Amoniac gồm tính khử: làm phản ứng được với oxi, clo cùng khử một trong những oxit kim loại (Nitơ gồm số thoái hóa từ -3 mang đến 0, +2).

- chức năng với oxi:

*

- chức năng với clo:

2NH3+ 3Cl2→ N2+ 6HCl

NH3kết hợp ngay cùng với HCl vừa sinh ra sản xuất “khói trắng” NH4Cl

- chức năng với Cu
O:

*

5.4. đặc thù hóa học tập của H2O

- Nước chức năng với kim loại

Nước công dụng được với một vài kim một số loại ở nhiệt độ thường như: Li, Na, K, Ca.. Tạo ra thành bazo với khí H2.

2Na + 2H2O→ 2Na
OH + H2↑

2K + 2H2O→ 2KOH + H2↑

Ca + 2H2O→ Ca(OH)2+ H2↑

- Nước tính năng với oxit bazo

Nước công dụng với oxit bazo tạo thành bazo tương ứng. Dung dịc bazo làm cho quỳ tím hóa xanh.

Na2O + H2O→ 2Na
OH

Ca
O + H2O→ Ca(OH)2

- Nước công dụng với oxit axit

Nước chức năng với oxit axit tạo thành axit tương ứng. Hỗn hợp axit làm quỳ tím hóa đỏ.

SO2+ H2O→ H2SO3

P2O5+ 3H2O→ 2H3PO4

6. Cách thực hiện phản ứng

- mang đến HCHO tính năng với hỗn hợp Ag
NO3/NH3.

7. Bạn có biết

- hiện tại chúng tôi không có thêm ngẫu nhiên thông tin nào thêm về phương trình này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *