NHIỆT PHÂN CACO3 NHIỆT PHÂN A TẤN CACO3 THEO SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG SAU:CACO3

CO3 theo sơ đồ dùng phản ứng sau:Ca
CO3---Ca
O CO2.Sau khi phản ứng ngừng thu được tất cả hổn hợp chất rắn X với năng suất phân diệt là 80%.Tổng số electron trong hỗn hợp rắn X nhận được là 1,94... - Olm
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Nhiệt phân a tấn Ca
CO3 theo sơ vật phản ứng sau:Ca
CO3---Ca
O+
CO2.Sau lúc phản ứng hoàn thành thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn X với hiệu suất phân hủy là 80%.Tổng số electron trong các thành phần hỗn hợp rắn X nhận được là 1,944.1029(e).Tìm a, cho thấy số số proton của một nhân tố là:Ca:20,C:6,O:8.

Bạn đang xem: Caco3 nhiệt phân


*

*

Nhiệt phân a tấn Ca
CO(_3)theo sơ đồ phản ứng sau: Ca
CO(_3)( ightarrow)Ca
O + CO(_2)Sau khi phản ứng chấm dứt thu được tất cả hổn hợp chất rắn X.Biết năng suất phân diệt là 80%. Toàn bô electron trong các thành phần hỗn hợp chất rắn X nhận được là 1,944.10(^29)(e). Tìm kiếm a, cho biết thêm số proton của một số trong những nguyên tố là: Ca:20, C:6, O:8'Giải cụ thể hộ e với...

Nhiệt phân a tấn Ca
CO(_3)theo sơ thứ phản ứng sau: Ca
CO(_3)( ightarrow)Ca
O + CO(_2)

Sau lúc phản ứng chấm dứt thu được tất cả hổn hợp chất rắn X.Biết năng suất phân hủy là 80%. Toàn bô electron trong hỗn hợp chất rắn X chiếm được là 1,944.10(^29)(e). Tìm a, cho thấy số proton của một trong những nguyên tố là: Ca:20, C:6, O:8'

Giải chi tiết hộ e cùng với ạ.


Số electron vào Ca
CO3: 20 + 6+ 8.3 = 50(electron)

Số electron trong CO2: 6 + 8.2 = 22(electron)

Gọi(n_Ca
CO_3 = x(mol))

(n_CO_2 = n_Ca
CO_3 pư = x.80\% = 0,8x(mol))

Ta bao gồm :

(n_e(trong Ca
CO_3) = n_e(trong X) + n_e(trong CO_2)\Leftrightarrow 50x = dfrac1,944.10^296.10^23 + 22x\Leftrightarrow x = 10 000\Rightarrow a = 10 000.100 = 10^6(gam) = 1(tấn))


+Ca
O++CO2.Người+ta+nung+100g+đá+vôi+chứa+90%+Ca
CO3+còn+lại+là+chất+trơ.+sau+1+thời+gian,+thu+được+64,8+g+chất+rắn.1>+tính+thể+tích+khí+C..." class="olm-text-link">
khi nung hợp chất Ca
CO3 bị phân hủy theo phản ứng sau:Ca
CO3 ---> Ca
O +CO2.Người ta nung 100g đá vôi chứa 90% Ca
CO3 còn lại là chất trơ. Sau 1 thời gian, thu được 64,8 g chất rắn.1> tính thể tích khí CO2 bay ra2> tính m Ca
CO3 tham gia phản ứng.3> tính trọng lượng mỗi chất bao gồm trong chất rắn sau khi...

khi nung hợp hóa học Ca
CO3 bị phân diệt theo bội phản ứng sau:

Ca
CO3 ---> Ca
O +CO2.

Người ta nung 100g đá vôi chứa 90% Ca
CO3 sót lại là hóa học trơ. Sau một thời gian, chiếm được 64,8 g hóa học rắn.

1> tính thể tích khí CO2 bay ra

2> tính m Ca
CO3 thâm nhập phản ứng.

3> tính cân nặng mỗi chất gồm trong chất rắn sau khi nung.


1)(m_CO_2=m_rắnleft(trcpư ight)-m_rắnleft(saupư ight)=100-64,8=35,2left(g ight))

=>(n_CO_2=dfrac35,244=0,8left(mol ight))

=>(V_CO_2=0,8.22,4=17,92left(l ight))

2)

PTHH: Ca
CO3--to--> Ca
O + CO2

0,8(m_Ca
CO_3left(pư ight)=0,8.100=80left(g ight))

3)

(m_Ca
CO_3left(bd ight)=dfrac100.90100=90left(g ight))

=> Rắn sau pư chứa Ca
CO3, Ca
O, tạp chất

(m_tạp.chất=100-90=10left(g ight))

(m_Ca
CO_3left(saupư ight)=90-80=10left(g ight))

(m_Ca
O=0,8.56=44,8left(g ight))


Đúng(1)
POP POP CTVVIP

(1,n_Ca
CO_3=dfrac90\%.100100=0,9left(mol ight)\PTHH:Ca
CO_3 ightarrowleft(t^o ight)Ca
O+CO_2\Đặt:n_Ca
CO_3left(p.ứ ight)=aleft(mol ight)left(a>0 ight)\Ta.có:m_rắn=64,8left(g ight)\Leftrightarrow10+left(90-100a ight)+56a=64,8\Leftrightarrow a=0,8left(mol ight)\n_CO_2=n_Ca
O=n_Ca
CO_3left(p.ứ ight)=0,8left(mol ight)\V_CO_2left(đktc ight)=0,8.22,4=17,92left(l ight)\2,m_Ca
CO_3left(p.ứ ight)=0,8.100=80left(g ight)\3,Rắn.sau.nung:m_tạp.chất=10\%.100=10left(g ight)\m_Ca
O=0,8.56=44,8left(g ight)\m_Ca
CO_3left(dư ight)=left(0,9-0,8 ight).100=10left(g ight))


Đúng(0)
1)Nung trọn vẹn 26,8g tất cả hổn hợp Ca
CO3 cùng Mg
CO3.Sau khi phản ứng kết thúc thu được khí Co2 và 13,6g tất cả hổn hợp rắn thể tích khí co2 thu được là A.6,72l B.6l C.3,36l D.10,08l2) nung 13,44g fe với khí clo sau bội nghịch ứng kết thúc khối lượng sản phẩm thu được là 29,25 gam năng suất của bội phản ứng là A.80% B.75% C.96,8% D.90,8%3) lượng clo thu đc khi điện phân 200g dd Na
Cl 35,1% sẽ tính năng hết với bao nhiêu gam...
Đọc tiếp

1)Nung trọn vẹn 26,8g các thành phần hỗn hợp Ca
CO3 và Mg
CO3.Sau lúc phản ứng hoàn thành thu được khí Co2 với 13,6g hỗn hợp rắn thể tích khí co2 chiếm được là A.6,72l B.6l C.3,36l D.10,08l

2) nung 13,44g fe với khí clo sau bội nghịch ứng kết thúc trọng lượng sản phẩm thu được là 29,25 gam công suất của phản ứng là A.80% B.75% C.96,8% D.90,8%

3) lượng clo thu được khi điện phân 200g dd Na
Cl 35,1% sẽ công dụng hết với bao nhiêu gam sắt?


#Hóa học tập lớp 9
3
Nguyễn nai lưng Thành Đạt

3) lượng clo thu được khi năng lượng điện phân 200g dd Na
Cl 35,1% sẽ chức năng hết với bao nhiêu gam sắt?

m
Na
Cl=35,1%. 200= 70,2(g)

n
Na
Cl= 70,2/58,5=1,2(mol)

PTHH: 2 Na
Cl -đpnc-> 2 na + Cl2

1,2_____________________0,6(mol)

2 fe + 3 Cl2 -to-> 2 Fe
Cl3

0,4___0,6(mol)

n
Cl2=n
Na
Cl/2= 1,2/2=0,6(mol)

n
Fe=2/3. N
Cl2=2/3 . 0,6=0,4(mol)

=> m
Fe=0,4. 56=22,4(g)


Đúng(2)
Nguyễn trần Thành Đạt

1)Nung hoàn toàn 26,8g hỗn hợp Ca
CO3 với Mg
CO3.Sau lúc phản ứng kết thúc thu được khí Co2 cùng 13,6g hỗn hợp rắn thể tích khí co2 nhận được là A.6,72l B.6l C.3,36l D.10,08l

---

Đặt: n
Ca
CO3=x(mol); n
Mg
CO3=y(mol)

PTHH: Ca
CO3 -to-> Ca
O + CO2

x________________x_____x(mol)

Mg
CO3 -to-> Mg
O + CO2

y_________y______y(mol)

Ta bao gồm hpt:(left{eginmatrix100x+84y=26,8\56x+40y=13,6endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixx=0,1\y=0,2endmatrix ight.)

=> n
CO2= x+y=0,1+0,2=0,3(mol)

=> V(CO2,đktc)=0,3.22,4=6,72(l)

=> CHỌN A


Đúng(2)
Khử 11,2 gam hỗn hợp bao gồm Fe
O cùng Cu
O bởi khí H2 ở ánh nắng mặt trời cao thì chiếm được 9,28 gam hỗn hợp chất rắn. Hiểu được trong điều kiện thí nghiệm các phản ứng chỉ đạt ngưỡng 80%a) Tính trọng lượng mỗi oxit trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.b) Cho tất cả hổn hợp chất rắn nhận được sau thử nghiệm trên vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau khi các bội phản ứng kết thúc, hãy tính số gam hóa học rắn không tan và thể tích...
Đọc tiếp

Khử 11,2 gam hỗn hợp bao gồm Fe
O với Cu
O bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thì chiếm được 9,28 gam tất cả hổn hợp chất rắn. Biết rằng trong đk thí nghiệm những phản ứng chỉ đạt hiệu suất 80%

a) Tính khối lượng mỗi oxit trong tất cả hổn hợp ban đầu.

b) Cho các thành phần hỗn hợp chất rắn thu được sau phân tách trên vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư. Sau khi các phản bội ứng kết thúc, hãy tính số gam chất rắn ko tan cùng thể tích khí bay ra? ( đo ngơi nghỉ đktc)

Giúp bản thân với:))


#Hóa học lớp 8
1
Minh Nguyen

a) PTHH :(Fe
O+H_2-t^o->Fe+H_2O)

(Cu
O+H_2-t^o->Cu+H_2O)

Đặt(heptegincasesn_Fe
O=xleft(mol ight)\n_Cu
O=yleft(mol ight)endcases)=>(72x+80y=11,2left(I ight))

Có :(m_Oleft(lấy.đi ight)=m_giảm=1,92left(g ight))

=>(n_Oleft(lấy.đi ight)=frac1,9216=0,12left(mol ight))Vì H% = 80% => thực tiễn :(n_Oleft(hh ight)=frac0,1280cdot100=0,15left(mol ight))

BT Oxi :(x+y=0,15left(II ight))

Từ (I) với (II) suy ra :(heptegincasesx=0,1\y=0,05endcases)

=>(heptegincasesm_Fe
O=7,2left(g ight)\m_Cu
O=4left(g ight)endcases)

b) PTHH :(Fe+H_2SO_4-->Fe
SO_4+H_2)

BT sắt :(n_Fe=n_Fe
O=0,1left(mol ight))

Theo pthh :(n_H_2=n_Fe=0,1left(mol ight))

=>(V_H_2=2,24left(l ight))

BT Cu :(n_Cu=n_Cu
O=0,05left(mol ight))

=>(m_CRleft(ko.tan ight)=0,05cdot64=3,2left(g ight))


Đúng(1)

Nung 400gam đá vôi cất 80% Ca
CO3 về khối lượng, còn lại là tạp hóa học rắn trơ( không cất Ca
O và không biến thành phân hủy) thu được hóa học rắn X và khí CO2. Phần trăm khối lượng của canxi oxit có trong chất rắn X là( biets công suất phản ứng là 80%)

A. 73.68%

B. 41.67%

C. 69.14%

D. 49.89%


#Hóa học tập lớp 10
2
creeper

C


Đúng(0)
khong gồm

sao lại ý C ạ


Đúng(0)

Nhiệt phân 79 gam dung dịch tím. Sau phản ứng thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn X có trọng lượng là 72,6 gam.

a. Tính hiệu suất của phản nghịch ứng.

Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong các thành phần hỗn hợp X


#Hóa học lớp 9
2
quang quẻ Nhân

(n_KMn
O_4left(pư ight)=aleft(mol ight))

(2KMn
O_4underrightarrow^^t^0K_2Mn
O_4+Mn
O_2+O_2)

(a............0.5a.........0.5a....0.5a)

Bảo toàn khối lượng :

(m_O_2=79-72.6=6.4left(g ight))

(Rightarrow a=dfrac6.432:0.5=0.4left(mol ight))

(H\%=dfrac0.4cdot15879cdot100\%=80\%)

(b.)

(m_K_2Mn
O_4=0.2cdot197=39.4left(g ight))

(m_Mn
O_2=0.2cdot87=17.4left(g ight))

(\%K_2Mn
O_4=dfrac39.472.6cdot100\%=54.27\%)

(\%Mn
O_2=dfrac17.472.6cdot100\%=23.97\%)

(\%KMn
O_4left(dư ight)=100-54.27-23.97=21.76\%)


Đúng(3)
hnamyuh CTVVIP

a)

Bảo toàn trọng lượng : $m_O_2 = 79 - 72,6 = 6,4(gam)$$n_O_2 = dfrac6,432 = 0,2(mol)$$2KMn
O_4 xrightarrowt^o K_2Mn
O_4 + Mn
O_2 + O_2$$n_KMn
O_4 = 2n_O_2 = 0,4(mol)$$H = dfrac0,4.15879.100\% = 80\%$

b)

$n_K_2Mn
O_4 = n_Mn
O_2 = n_O_2 = 0,2(mol)$

$\%m_K_2Mn
O_4 = dfrac0,2.19772,6.100\% = 54,27\%$$\%m_Mn
O_2 = dfrac0,2.8772,6.100\% = 23,97\%$$\%m_KMn
O_4 = 100\% -54,27\% - 23,97\% = 21,76\%$


Đúng(2)
Hỗn hòa hợp X có Mg
CO3 cùng Ca
CO3. Nung m gam tất cả hổn hợp X ở ánh sáng cao, thu được hóa học rắn Y cùng khí CO2. Cho Y vào nước, thu được hóa học rắn Z và dung dịch E. Dung nạp hết lượng khí CO2 trên vào hỗn hợp E thu được 0,4 m gam chất rắn. Những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Nhân tố % theo cân nặng của Ca
CO3 trong tất cả hổn hợp gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây? A. 60,0% B.64,8% C.40%...
Đọc tiếp

Hỗn phù hợp X tất cả Mg
CO3 cùng Ca
CO3. Nung m gam các thành phần hỗn hợp X ở ánh sáng cao, thu được chất rắn Y và khí CO2. Cho Y vào nước, thu được chất rắn Z với dung dịch E. Kêt nạp hết lượng khí CO2 bên trên vào dung dịch E chiếm được 0,4 m gam hóa học rắn. Những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Thành phần % theo trọng lượng của Ca
CO3 trong hỗn hợp gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?

A. 60,0%

B.64,8%

C.40%

D.72,6%


#Mẫu giáo
1
Ngô quang đãng Sinh
Đúng(0)
Câu 7:1.Khử 34,8g Fe3O4 bởi khí H2 dư. Tính khối lượng chất rắn thu được sau bội phản ứng biết công suất của bội phản ứng đạt 90%.2.Nung 20g các thành phần hỗn hợp Al, Mg, Zn trong không khí dư. Sau khi phản ứng xong xuôi thu được 29,6g hỗn hợp chất rắn A. Mang lại A chức năng với lượng dư H2SO4.a. Viết PTHH xảy rab. Tính khối lượng muối sunfat thu được sau phản ứngc. Nếu cho toàn cục kim nhiều loại trên tác dụng với...
Đọc tiếp

Câu 7:1.Khử 34,8g Fe3O4 bởi khí H2 dư. Tính trọng lượng chất rắn thu được sau bội nghịch ứng biết công suất của bội phản ứng đạt 90%.2.Nung 20g các thành phần hỗn hợp Al, Mg, Zn trong bầu không khí dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 29,6g các thành phần hỗn hợp chất rắn A. đến A công dụng với lượng dư H2SO4.

a. Viết PTHH xảy ra

b. Tính trọng lượng muối sunfat chiếm được sau bội phản ứng

c. Trường hợp cho toàn thể kim một số loại trên công dụng với hỗn hợp HCl dư hãy tính thể tích khí H2 thu được sinh sống đktc


#Hóa học lớp 8
2
Nguyễn Nho Bảo Trí

Câu 7 :

1)(n_Fe3O4=dfrac34,8232=0,15left(mol ight))

Pt :(Fe_3O_4+4H_2underrightarrowt^o3Fe+4H_2O|)

1 4 3 4

0,15 0,45

(n_Fe=dfrac0,15.31=0,45left(mol ight))

(m_Feleft(Lt ight)=0,45.56=25,2left(g ight))

&r
Arr;(m_Feleft(tt ight)=25,2.90\%=22,68left(g ight))

Chúc bàn sinh hoạt tốt


Đúng(1)
Nguyễn quang quẻ Minh

(n_Fe_3O_4=dfrac34,8232=0,15left(mol ight))(pthh:Fe_3O_4+H_2underrightarrowt^oFe+H_2O) 0,15 0,15=>(m_Fe=dfrac90.0,15100.56=7,56left(g ight))


Đúng(0)
Nhiệt phân hoàn toàn 36,9 gam các thành phần hỗn hợp hai muối hạt nitrat của hai kim loại hóa trị II (trong chân không). Sau khi phản ứng ngừng thu được 0,475 mol khí và hỗn hợp rắn. Dẫn luồng kí H2 (dư) qua tất cả hổn hợp rắn sau phản ứng thì thấy lượng H2 phản bội ứng là 0,25 mol và còn lại 12,1 gam chất rắn. Hai kim loại tạo thành tất cả hổn hợp muối là: A. Ba và Zn B. Zn cùng Fe C. Ca với Fe D. Fe và...
Đọc tiếp

Nhiệt phân hoàn toàn 36,9 gam hỗn hợp hai muối hạt nitrat của hai kim loại hóa trị II (trong chân không). Sau khi phản ứng xong thu được 0,475 mol khí và hỗn hợp rắn. Dẫn luồng kí H2 (dư) qua tất cả hổn hợp rắn sau bội nghịch ứng thì thấy lượng H2 bội nghịch ứng là 0,25 mol và còn lại 12,1 gam chất rắn. Hai kim loại tạo thành hỗn hợp muối là:

A. tía và Zn

B. Zn cùng Fe

C. Ca và Fe

D. Fe cùng Hg


#Hóa học lớp 11
1
Ngô quang đãng Sinh

Đáp án B

Vì các thành phần hỗn hợp rắn sau bội phản ứng gồm phản ứng với H2 phải trong lếu láo hợp này có chứa oxit kim loại có tác dụng phản ứng với H2.

Có thể coi quá trình oxit kim loại phản ứng cùng với H2 diễn ra đơn giản và dễ dàng như sau:

*

Mà hỗn hợp lúc đầu là nhì muối nitrat của hai kim loại hóa trị II (đề bài không chỉ dẫn giả thiết hóa trị không đổi) yêu cầu để nhận được tỉ lệ số mol thân NO2 và O2 như trên thì tất cả hổn hợp chứa một muối nitrat của sắt kẽm kim loại có hóa trị II không thay đổi (khi nhiệt độ phân mang lại n N O 2 : n O 2 ≤ 4 ) cùng một muối hạt nitrat sắt kẽm kim loại nhiệt phân tạo ra thành oxit của sắt kẽm kim loại có hóa trị của kim loại tăng trường đoản cú II trong muối bột lên hóa trị III vào oxit (khi nhiệt độ phân mang lại n N O 2 : n O 2 = 8).Gọi công thức của hai muối trong láo lếu hợp ban sơ là M(NO3)2 với R(NO3)2 trong đó kim một số loại M có hóa trị II ko đổi.

Các trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra:

+) M(NO3)2 nhiệt độ phân tạo muối nitrit : ( n N O 2 : n O 2 = 0)

*

Do đó trường hợp này không thỏa mãn.

+) M(NO3)2 nhiệt phân chế tạo ra oxit kim loại khớp ứng ( n N O 2 : n O 2 = 4)

*

Mặt khác, với kiến thức và kỹ năng THPT thì những kim loại nằm trong trường hòa hợp nhiệt phân muối nitrat tạo nên oxit sắt kẽm kim loại với hóa trị tăng từ II lên III thì ta biết sắt hoặc Cr.

Ca
CO3 | canxi cacbonat | rắn = Ca
O | can xi oxit | rắn + CO2 | Cacbon dioxit | khí, Điều kiện nhiệt độ 900


Tính trọng lượng Ca
O + CO2" target="_blank" href="https://chemicalequationbalance.com/equation/Ca
CO3=Ca
O+CO2-227" class="left btn btn-primary btn-sm" style="margin-left:5px;"> English Version tra cứu kiếm mở rộng
Phương Trình Hoá học Lớp 8 Phương Trình Hoá học tập Lớp 9 Phương Trình Hoá học Lớp 10 Phương Trình Hoá học Lớp 11 phản ứng phân huỷ phản ứng toả nhiệt độ
Ca
CO3
Ca
O
+ CO2 canxi cacbonat canxi oxit Cacbon dioxit
Calcium carbonate Calcium oxide Carbon dioxide
(rắn) (rắn) (khí)
(trắng) (trắng) (không màu)
Muối
100 56 44
1 1 1 thông số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
trọng lượng (g)

Xin hãy kéo xuống dưới giúp thấy và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan ☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình Ca
CO3 → Ca
O + CO2

Ca
CO3 → Ca
O + CO2 là bội nghịch ứng phân huỷ, Ca
CO3 (canxi cacbonat) để tạo ra ra
Ca
O (canxi oxit), CO2 (Cacbon dioxit) dười đk phản ứng là nhiệt độ độ: 900°C

Điều kiện phản ứng Ca
CO3 (canxi cacbonat) là gì ?

Nhiệt độ: 900°C

Làm cách nào để Ca
CO3 (canxi cacbonat) xảy ra phản ứng?

nhiệt phân Ca
CO3 ở nhiệt độ cao.

Nếu đã làm bài xích tập các bạn có thể viết dễ dàng là Ca
CO3 (canxi cacbonat) và tạo thành chất Ca
O (canxi oxit), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng phân biệt ví như phản ứng xẩy ra Ca
CO3 → Ca
O + CO2 là gì ?

giải phóng khí CO2

Thông tin nào đề nghị phải xem xét thêm về phương trình phản ứng Ca
CO3 → Ca
O + CO2

Hiện tại shop chúng tôi không tất cả thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới chúng ta click vào nút báo lỗi / đóng góp góp để đưa thêm thông tin


Advertisement

Phương Trình Điều Chế từ bỏ Ca
CO3 Ra Ca
O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 cách thức điều chế từ
Ca
CO3 (canxi cacbonat)
raCa
O (canxi oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ca
CO3 (canxi cacbonat) ra Ca
O (canxi oxit)

Phương Trình Điều Chế từ Ca
CO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ rất có thể nhiều rộng 1 cách thức điều chế từCa
CO3 (canxi cacbonat)
raCO2 (Cacbon dioxit)

Xem toàn bộ phương trình điều chế từ Ca
CO3 (canxi cacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Giải thích cụ thể về các phân nhiều loại của phương trình Ca
CO3 → Ca
O + CO2

Phản ứng phân huỷ là gì ?

Trong phản bội ứng phân hủy, số oxi hóa cuả những nguyên tố bao gồm thể đổi khác hoặc không cụ đổi. Như vậy, phản nghịch ứng phân hủy rất có thể là bội phản ứng lão hóa - khử hoặc không phải là phản bội ứng thoái hóa - khử.Phản ứng hoá học là nhiều loại phản ứng lộ diện nhiều trong lịch trình Hoá trung học tập cơ sở, phổ thông tính đến Ôn Thi Đại Học.

Xem tất cả phương trình phản nghịch ứng phân huỷ

Phản ứng toả nhiệt là gì ?

Phản ứng tỏa nhiệt độ thì những chất phản nghịch ứng đề xuất mất bớt năng lượng, chính vì như thế ΔH có mức giá trị âm.

Xem toàn bộ phương trình bội nghịch ứng toả nhiệt độ


Advertisement

Ca
O + CO2">Câu hỏi bài bác tập trắc nghiệm và tư luận có thực hiện phương trình Ca
CO3 → Ca
O + CO2

Ca
O + CO2">Click để xem tất cả thắc mắc có tương quan tới phương trình Ca
CO3 → Ca
O + CO2
Câu 1. Vạc biểu

Cho các phát biểu sau: (1). Trong phản ứng hóa học thì bội nghịch ứng nhiệt độ phân là phản ứng oxi hóa khử. (2). Supe photphat kép có thành phần chỉ gồm Ca(H2PO4)2. (3). Amophot là một trong loại phân láo lếu hợp. (4). Hoàn toàn có thể tồn tại dung dịch có các chất: Fe(NO3)2, H2SO4, Na
Cl. (5). Đổ dung dịch cất NH4Cl vào dung dịch cất Na
Al
O2 thấy kết tủa xuất hiện. (6). đầy đủ chất tan hoàn toàn trong nước là đa số chất điện ly mạnh. (7). Hóa học mà rã trong nước chế tạo ra thành dung dịch dẫn được năng lượng điện là chất điện ly. (8). Mang lại khí Cl2 qua giấy tẩm quỳ tím ẩm (màu tím) thấy giấy trở thành màu đỏ. Số phát biểu đúng là:

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 Xem giải đáp câu 1
Câu 2. Vấn đề khối lượng

Đá vôi là nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, được dùng làm vật liệu xây dựng, tiếp tế vôi,… Nung 100 kg đá vôi (chứa 80% Ca
CO3 về khối lượng, sót lại là tạp hóa học trơ) đến trọng lượng không đổi, chiếm được m kg hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 80,0 B. 44,8. C. 64,8. D. 56,0. Xem câu trả lời câu 2
Câu 3. Vấn đề khối lượng

Đá vôi là vật liệu có sẵn trong tự nhiên, được sử dụng làm vật liệu xây dựng, thêm vào vôi,… Nung 100 kilogam đá vôi (chứa 80% Ca
CO3 về khối lượng, sót lại là tạp hóa học trơ) đến cân nặng không đổi, nhận được m kg hóa học rắn. Quý giá của m là

A. 80,0 B. 44,8. C. 64,8. D. 56,0. Xem giải đáp câu 3
Câu 4. Thăng bằng hóa học

Cho cân đối hóa học: Ca
CO3 (rắn) Ca
O (rắn) + CO2(khí) Biết làm phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt. Tác động ảnh hưởng nào tiếp sau đây vào hệ cân đối để cân bằng đã cho chuyển dời theo chiều thuận?

A. Hạ nhiệt độ B. Tăng áp suất C. Tăng nồng bất chợt khí CO2 D. Tăng ánh sáng Xem lời giải câu 4
Câu 5. Điều chế cao su đặc buna

Có thể điều chế cao su đặc Buna (X) từ những nguồn vạn vật thiên nhiên theo những sơ đồ vật sau. Hãy chỉ ra sơ vật sai.

A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X. B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X. C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X. D. Ca
CO3 → Ca
O → Ca
C2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X. Xem câu trả lời câu 5
Câu 6. Phản nghịch ứng thoái hóa – khử

Phản ứng nào tiếp sau đây vừa là làm phản ứng phân hủy, vừa là phản nghịch ứng lão hóa – khử?

A. NH4NO2 → N2 + 2H2O B. Ca
CO3 → Ca
O + CO2 C. 8NH3 + 3Cl2 → N2 + 6NH4Cl D. 2NH3 + 3Cu
O → N2 + 3Cu + 3H2O Xem giải đáp câu 6
Câu 7. Bài xích toán tương quan tới phản ứng sức nóng phân Ca
CO3

Đá vôi là nguyên liệu có sẵn vào tự nhiên, được sử dụng làm vật tư xây dựng, thêm vào vôi,... Nung 100 kg đá vôi (chứa 80% Ca
CO3 về khối lượng, còn sót lại là tạp hóa học trơ) đến khối lượng không đổi, nhận được m kg chất rắn. Cực hiếm của m là

A. 80,0. B. 44,8. C. 64,8 D. 56,0. Xem câu trả lời câu 7

Báo lỗi cân nặng bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này không được cân bởi chính xác. Hãy click vào nút dưới để thông báocho bọn chúng mình biết nhé

Click vào đó để báo lỗi

phần lớn Điều thú vị Chỉ 5% người Biết


Đánh giá


Ca
CO3 → Ca
O + CO2 | , phản bội ứng phân huỷ
Tổng số sao của nội dung bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Ca
O + CO2">Chuỗi phương trình hóa học có thực hiện Ca
CO3 → Ca
O + CO2


Chuỗi bội phản ứng

*

Đốt cháy khí amoniac trong ko khí sản phẩm tạo thành bao gồm khí thoát ra.

Sau đó, lấy khí nito nhận được sau phản ứng đốt trong không khí ở ánh sáng 3000 độ sản phẩm tạo thành khí không màu là NO.

Tiếp đó, mang khí NO để ko kể không khí sau phản nghịch ứng khí chuyển thành màu nâu là NO2.

Oxi hóa khí NO2 nghỉ ngơi điều kiện thuận lợi sẽ chế tạo thành axit nitric.

Cho axit HNO3 phản bội ứng với muối hạt Na2CO3 thành phầm tạo thành tất cả khí CO2 thoát ra.

Dẫn khí CO2 qua dung dịch nước vôi trong sản phẩm có hiện tượng kỳ lạ kết tủa trắng là Ca
CO3.

Đem muối Ca
CO3 nhiệt độ phân ta thu được Ca
O và khí CO2.

Cuối cùng cho axit nitric hòa tan sắt kẽm kim loại sắt thành phầm thu được là muối Fe(NO3)3 với khí ko màu NO thoát ra.

Xem thêm: Cánh Đồng Muối Cà Ná Thuộc Tỉnh Nào, Vẻ Đẹp Hoang Sơ Của Biển Cà Ná

Phương trình liên quan

Có 8 phương trình phản bội ứng hóa học tương quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click "xem chi tiết" giúp xem toàn bộ


1 H2O + N2" class="btn btn-primary">4NH3 + 3O2 → 6H2O + 2N2
2 NO" class="btn btn-primary">N2 + O2 → 2NO
3 NO2" class="btn btn-primary">2NO + O2 → 2NO2
Xem toàn bộ phương trình của Chuỗi bội phản ứng

Chuỗi phản bội ứng về kim loại

Nhiệt phân muối canxi cacbonat sản phẩm tạo thành có canxi oxit cùng khí CO2.

Hòa chảy Ca
O trong nước ta thu được nước vôi trong.

Sục khí CO2 qua nước vôi trong sản phẩm tạo thành có hiện tượng lạ kết tủa trắng là Ca
CO3.

Cho muối can xi cacbonat qua luồng khí CO2 sản phẩm thu được là muối bột Ca(HCO3)2

Tiếp tục đến muối Ca(HCO3)2 phản ứng với muối bột Na2CO3 sản phẩm tạo thành tất cả 2 muối natri hidrocacbonat cùng muối canxi cacbonat kết tủa trắng.

Hòa tan muối natri hidrocacbonat trong dung dịch axit HCl sản phẩm tạo thành gồm khí CO2 bay ra.

Phương trình liên quan

6 phương trình làm phản ứng hóa học tương quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click "xem bỏ ra tiết" để thấy toàn bộ


1 Ca
O + CO2" class="btn btn-primary">Ca
CO3 → Ca
O + CO2
2 Ca(OH)2" class="btn btn-primary">Ca
O + H2O → Ca(OH)2
3 Ca
CO3 + H2O" class="btn btn-primary">Ca(OH)2 + CO2 → Ca
CO3 + H2O
Xem tất cả phương trình của Chuỗi làm phản ứng về kim loại

Chuỗi phản ứng vô cơ

Đầu tiên nhiệt phân Ca
CO3 sản phẩm tạo thành Ca
O và tất cả khí CO2 bay ra.

Sau đó, mang lại Ca
O tác dụng với nước H2O tạo thành Ca(OH)2

Kế tiếp, đến Ca(OH)2 làm phản ứng cùng với khí CO2 tạo ra thành Ca
CO3 kết tủa trắng.

Cho Ca
CO3 bội nghịch ứng với H2O cùng CO2 thành phầm tạo thành Ca(HCO3)2

Cuối cùng, nhiệt phân muối Ca(HCO3)2 thành phầm tạo thành Ca(OH)2 và tất cả khí bay ra.

Phương trình liên quan

5 phương trình bội nghịch ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị buổi tối đa 3 phương trình

Vui lòng click "xem bỏ ra tiết" để xem toàn bộ


1 Ca
O + CO2" class="btn btn-primary">Ca
CO3 → Ca
O + CO2
2 Ca(OH)2" class="btn btn-primary">Ca
O + H2O → Ca(OH)2
3 Ca
CO3 + H2O" class="btn btn-primary">Ca(OH)2 + CO2 → Ca
CO3 + H2O
Xem toàn bộ phương trình của Chuỗi phản bội ứng vô cơ

Chuỗi những phương trình phản nghịch ứng của canxi

Hòa tan canxi cacbonat trong dung dịch axit HCl sau bội nghịch ứng có hiện tượng khí bay ra là khí CO2.

Tiếp tục cho CO2 phản ứng cùng với cacbon sản phẩm thu được là khí CO.

Sau đó, mang khí CO2 đốt cháy trong không thành phầm tạo thành là khí CO2.

Tiếp theo sức nóng phân muối canxi cacbonat ta nhận được khí CO2.

Sục khí CO2 qua dung dịch nước vôi vào thu được sản phẩm kết tủa là Ca
CO3.

Tiếp tục lấy khí CO2 sục qua dung dịch ntri hidroxit thành phầm tạo thành là muối hạt natri cacbonat.

Sau đó, mang muối natri cacbonat vừa nhận được cho công dụng với axit HCl sản phẩm thụ được bao gồm khí bay ra là CO2.

Cuối cùng mang đến khí CO2 bao gồm hơi nước phản nghịch ứng với Ca
CO3 sản phẩm tạo thành là canxi hidro cacbonat.

Phương trình liên quan

8 phương trình làm phản ứng hóa học tương quan tới chuỗi này.

Hiển thị buổi tối đa 3 phương trình

Vui lòng click "xem bỏ ra tiết" để thấy toàn bộ


1 H2O + CO2 + Ca
Cl2" class="btn btn-primary">Ca
CO3 + 2HCl → H2O + CO2 + Ca
Cl2
2 CO" class="btn btn-primary">C + CO2 → 2CO
3 CO2" class="btn btn-primary">2CO + O2 → 2CO2
Xem tất cả phương trình của Chuỗi những phương trình bội phản ứng của canxi

Chuỗi các phương trình phản bội ứng của sắt kẽm kim loại canxi

Nhiệt phân muối canxi cacbonat sản phẩm thu được gồm khí CO2 thoát ra.

Cho canxi oxit tính năng với nước thành phầm tạo thành là nước vôi trong.

Sục khí CO2 qua hỗn hợp nước vôi trong, sau phản ứng có hiện tượng kỳ lạ kết tủa trắng là Ca
CO3.

Cho canxi cacbonat qua luồng khí CO2 có hơi nước thành phầm tạo thành là can xi hidro cacbonat.

Tiếp tục cho can xi hidro cacbonat tác dụng với natri cacbonat sau bội phản ứng thành phầm tạo thành là Na
HCO3 với có hiện tượng kết tủa là Ca
CO3.

Cuối cùng, hòa tan Na
HCO3 trong môi trường axit HCl sản xuất thành muối hạt natri clorua.

Phương trình liên quan

6 phương trình phản bội ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị buổi tối đa 3 phương trình

Vui lòng click "xem đưa ra tiết" để xem toàn bộ


1 Ca
O + CO2" class="btn btn-primary">Ca
CO3 → Ca
O + CO2
2 Ca(OH)2" class="btn btn-primary">Ca
O + H2O → Ca(OH)2
3 Ca
CO3 + H2O" class="btn btn-primary">Ca(OH)2 + CO2 → Ca
CO3 + H2O
Xem tất cả phương trình của Chuỗi những phương trình bội nghịch ứng của sắt kẽm kim loại canxi

Chuỗi phương trình chất hóa học về nito

Đốt cháy khí amoniac trong không gian sau phản bội ứng có hiện tượng khí bay ra là nito.

Sau đó đem khí nito đốt cháy trong không khí ở ánh nắng mặt trời 3000 độ C, sản phẩm tạo thành là khí NO.

Tiếp tục lấy khí NO để ko kể không khí, sau một thời hạn có hiện tượng hóa nâu là khí NO2.

Cho khí NO2 công dụng với oxi bao gồm hơi nước tạo nên thành axit nitric.

Cho axit nitric tính năng với muối bột natri cacbonat sau phản bội ứng có hiện tượng lạ khí bay ra là khí CO2.

Tiếp tục sục khí CO2 qua hỗn hợp nước vôi trong sản phẩm có hiện tượng kết tủa white là Ca
CO3.

Nhiệt phân muối hạt Ca
CO3 thu được Ca
O cùng khí CO2.

Sau cùng, cho kim loại sắt hòa hợp trong axit nitric sản phẩm tạo thành muối bột Fe(NO3)3.

Phương trình liên quan

8 phương trình phản nghịch ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click "xem đưa ra tiết" để xem toàn bộ


1 H2O + N2" class="btn btn-primary">4NH3 + 3O2 → 6H2O + 2N2
2 NO" class="btn btn-primary">N2 + O2 → 2NO
3 NO2" class="btn btn-primary">2NO + O2 → 2NO2
Xem tất cả phương trình của Chuỗi phương trình chất hóa học về nito

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy góp Phương Trình Hóa Học tinh lọc những nội dung xuất sắc bạn nhé!


9785 phiếu (96%)367 phiếu (4%)
*

Advertisement

Phương trình chế tạo ra
Ca
CO3 (canxi cacbonat)

(calcium carbonate)

Ca(OH)2 + Na
HCO3 → Ca
CO3 + H2O + Na
OH Ca
O + CO2 → Ca
CO3 Ca(OH)2 + CO2 → Ca
CO3 + H2O Tổng hợp toàn bộ phương trình điều chế ra Ca
CO3
Advertisement

Phương trình sử dụng
Ca
O (canxi oxit)là hóa học sản phẩm

()

Ca
O + H2O → Ca(OH)2 Ca
O + CO2 → Ca
CO3 Ca
O + 2NH4Cl → H2O + 2NH3 + Ca
Cl2 Tổng hợp tất cả phương trình có Ca
O gia nhập phản ứng

Phương trình sử dụng
CO2 (Cacbon dioxit)là chất sản phẩm

(carbon dioxide)

C + CO2 → 2CO H2O + CO2 → H2CO3 2NH3 + CO2 → (NH2)2CO + H2O Tổng hợp toàn bộ phương trình tất cả CO2 thâm nhập phản ứng

Phương trình cùng phân nhiều loại Phương Trình Hoá học tập Lớp 8

2Hg
O → 2Hg + O2 CH4 + 2O2 → 2H2O + CO2 Cu(OH)2 → Cu
O + H2O H2O + C3H8 → co + H2 Ca
CO3 → Ca
O + CO2 Ca
O + H2O → Ca(OH)2 Ca(OH)2 + Na2CO3 → Ca
CO3 + 2Na
OH

Phương trình cùng phân loại Phương Trình Hoá học Lớp 9

2Br2 + C2H2 → C2H2Br4 2Na
OH + Cu
SO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4 H2O + SO2 + Ca
SO3 → Ca(HSO3)2 Ca
OCl2 + H2SO4 → H2O + CO2 + Ca
SO4 HCl + KOH → H2O + KCl 2HI + Na2CO3 → H2O + 2Na
I + CO2 2Na
OH + CO2 → H2O + Na2CO3

Phương trình cùng phân loại Phương Trình Hoá học tập Lớp 10

Ca
O + 2NH4Cl → H2O + 2NH3 + Ca
Cl2 2Ca
OCl2 + H2O + CO2 → Ca
CO3 + Ca
Cl2 + 2HCl
O NH4NO3 → 9H2O + 2HNO3 + 4N2 2NO2 → N2O4 Cl2 + H2 → 2HCl teo + H2O → H2 + CO2 5HCl + HCl
O3 → 3Cl2 + 2H2O

Phương trình cùng phân một số loại Phương Trình Hoá học tập Lớp 11

2CH3OH + CH2(COOH)2 → 2H2O + CH2(COOCH3)2 H2 + CH3CH2CH=O → CH3CH2CH2OH 2Ag
NO3 + H2O + 3NH3 + HCOOC2H5 → 2Ag + 2NH4NO3 + C2H5OCOONH4 2Na
OH + C2H5COOC6H5 → C6H5ONa + H2O + C2H5COONa 3Cu + 4H2SO4 + 2Na
NO3 → 4H2O + Na2SO4 + 2NO + 3Cu
SO4 4NH3 + 5O2 → 6H2O + 4NO n
CH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Phương trình cùng phân các loại làm phản ứng phân huỷ

Ba
Cl2 → Cl2 + cha C4H10 → C2H4 + C2H6 5O2 + C4H6Cl2 → 2H2O + 2HCl + 4CO2 (NH4)2Cr2O7 → 4H2O + N2 + Cr2O3 2KMn
O4 → Mn
O2 + O2 + K2Mn
O4 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O 70" rel="canonical">(NH4)2CO3 → H2O + 2NH3 + CO2

Phương trình thuộc phân loại phản bội ứng toả sức nóng

Ca
CO3 → Ca
O + CO2 3O2 + C2H3COOH → 2H2O + 3CO2 Ca
C2 + N2 → (CH3COO)2Ca + Ca(CN)2
Advertisement

Nhân quả trong cuộc sống

*
*

Advertisement
Sự thật độc đáo về Hidro
Hydro là nguyên tố thứ nhất trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử dễ dàng nhất có thể bao gồm 1 proton trong hạt nhân được xoay quanh bởi một electron duy nhất. Hydro là nguyên tố dịu nhất trong những các nguyên tố và là nguyên tố đa dạng và phong phú nhất trong vũ trụ.
Xem chi tiết
Advertisement
Sự thật thú vui về heli
Heli là một mặt hàng công nghiệp tất cả nhiều công dụng quan trọng hơn bong bóng liên hoan tiệc tùng và khiến giọng nói của người tiêu dùng trở buộc phải vui nhộn. Việc áp dụng nó là rất cần thiết trong y học, khí đốt đến máy bay, thương hiệu lửa điều áp và những tàu thiên hà khác, nghiên cứu và phân tích đông lạnh, laser, túi khí xe pháo cộ, và làm chất làm mát đến lò phản bội ứng phân tử nhân và nam châm hút siêu dẫn trong sản phẩm quét MRI. Các tính năng của heli khiến nó trở nên không thể thiếu và trong nhiều trường hợp không có chất nào thay thế sửa chữa được heli.
Xem cụ thể
Sự thật thú vị về Lithium
Lithium là kim loại kiềm rất hoạt động về khía cạnh hóa học, là sắt kẽm kim loại mềm nhất. Lithium là 1 trong trong cha nguyên tố được tạo ra trong Big
Bang! Dưới đây là 20 thực sự thú vị về thành phần Lithium - một kim loại tuyệt vời!
Xem cụ thể
Sự thật thú vị về Berili
Berili (Be) bao gồm số nguyên tử là 4 và 4 proton trong hạt nhân của nó, nhưng mà nó cực kỳ hiếm cả bên trên Trái đất cùng trong vũ trụ. Sắt kẽm kim loại kiềm thổ này chỉ xảy ra thoải mái và tự nhiên với các nguyên tố khác trong các hợp chất.
Xem chi tiết
Advertisement
Advertisement
×Từ Điển Phương Trình Hoá Học
*

Giáo Dục sáng sủa Tạo


Đăng nhập

Quên mật khẩu đăng nhập ? -Chưa có tài năng khoản
Tài khoản đk tại
Giáo Dục trí tuệ sáng tạo sẽ được sử dụng cho tất cả những áp dụng bao gồm: tự Điển Phương Trình Hoá Học,Từ Điển ngôn ngữ Ký Hiệu,Thư Viện lịch sử Việt Nam.
Nhà Tài Trợ
TVB một thời Để Nhớ

Khám Phá Tin Tức độc đáo Chỉ 5% fan Biết


Các thành phầm của Be Ready Education
Từ Điển cách làm Vật LýHóa học Phổ Thông
Từ Điển công thức Vật LýTVB một thời Để Nhớ
Sách Giáo Khoa Online
Đọc Sách Giáo Khoa
Mua Sách vn Tại Úc
Unicorn Bio
Trường học Lập Trình
Tiện ích Hoá HọcỨng dụng di động
Dãy Điện Hoá
Dãy Hoạt Động Kim Loại
Bảng Tính Tan
Cấu hình electron nguyên tử
Một số yếu tắc hoá học lớp 8Màu sắc chất hóa học
Mẹo học bảng tuần hoàn
Đăng ký học Hóa Miễn Phí
Lưu Ý sau khi Đăng KýTìm kiếm Hoá Học bởi Google
Kết nối cộng đồng
Thảo luận chung
Phân loại phương trình
Phương trình lớp 8Phương trình lớp 9Phương trình lớp 10Phương trình lớp 11Phương trình lớp 12Phương trình luyện thi Đại Học
Phương trình Hữu Cơ
Phương trình Vô Cơ
Phương trình không Phản Ứng
Về tự Điền PTHHLiên kết
Liên hệ
Hỗ trợ
Câu hỏi thường gặp
Tuyển dụng quản lí trị viên
Tác giả đóng góp góp
Hợp tác quảng cáo
Học bổng Be Ready
Đóng góp thông tin
*

Sản phẩm xây dựng vì Be Ready Education australia vì mục tiêu phi lợi nhuận

Xin ko copy nội dung từ webiste của chúng tôi khi chưa có sự đồng ý

*
Ứng dụng điện thoại
*
*

Beready.Academy bạn dạng quyền 2023 | Quyền Riêng tư | host.giaoducsangtao.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *