SƠ LƯỢC VỀ AG TÁC DỤNG VỚI H2SO4 ĐẶC NÓNG KHÔNG, AG + H2SO4 → AG2SO4 + SO2 + H2O

Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O được Pgdphurieng.edu.vn soạn hướng dẫn chúng ta học sinh viết và cân đối phương trình phản ứng thoái hóa khử. Hy vọng các bạn học sinh vắt chắc công việc cũng như vận dụng xuất sắc vào giải các dạng bài xích tập.

Bạn đang xem: Ag tác dụng với h2so4 đặc nóng


2. Điểu kiện phản ứng xẩy ra Ag công dụng H2SO4đặc 

Nhiệt độ thường

3. Hiện tượng lạ sau phản bội ứng 

Bạc tan dần, mở ra khí không màu, có mùi hắc đó là lưu huỳnh đioxit (SO2)

4. đặc thù hóa học tập của H2SO4 đặc

Trong H2SO4 thì S gồm mức oxi hóa +6 cao nhất nên H2SO4 đặc tất cả tính axit mạnh, oxi hóa dạn dĩ và bao gồm tính háo nước.

Có những đặc thù hóa học riêng

4.1. Axit sunfuric đặc chức năng với kim loại bỏ (Au, Pt)

Axit sunfuric công dụng với kim loại tạo muối với nhiều thành phầm oxi hóa khác nhau như SO2, H2S, S.

Ví dụ:

Cu + H2SO4 → Cu
SO4 + SO2 + H2O

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe, Al, Cr bị tiêu cực hóa trong hỗn hợp HNO3 đặc, nguội

4.2. Tính háo nước của axit sunfuric đặc

C12H22O11 

*
11H2O + 12C

4.3. Axit sunfuric đặc công dụng với phi kim

C + 2H2SO4 đặc nóng → CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 sệt nóng → 3SO2 + 2H2O

4.4. Axit sunfuric đặc công dụng với những chất khử khác

H2SO4 đặc nóng + 8HI → H2S + 4I2 + 4H2O

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Trong các trường vừa lòng sau, trường hòa hợp nào có thể hoà tan hoàn toàn chất rắn?


A. Cho tất cả hổn hợp Ag, Ag2O vào hỗn hợp H2SO4 loãng.

B. Cho các thành phần hỗn hợp Cu, Fe, Sn vào dung dịch Fe
Cl3.

C. Cho tất cả hổn hợp Al, fe vào hỗn hợp HNO3 đặc nguội.

D. Cho hỗn hợp Na, Mg vào H2O.


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án B Cho Sn vào dung dịch Fe
Cl3

Sn + 2Fe3+ → Sn2+ + 2Fe2+

Cu vào dung dịch Fe
Cl3

2 Fe
Cl3 + Cu → 2Fe
Cl2 + Cu
Cl2

Fe vào hỗn hợp Fe
Cl3

Fe + 2Fe
Cl3 → 3Fe
Cl2


Câu 2. Cho các thành phần hỗn hợp bột 2 kim loại Fe và Cu vào dung dịch Ag
NO3 sau làm phản ứng thu được hỗn hợp rắn gồm 2 kim loại. Dung dịch sau làm phản ứng gồm những chất

A. Fe(NO3)3 và Ag
NO3

B. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

C. Ag
NO3và Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2


Đáp Án chi Tiết
Đáp án D Phương trình làm phản ứng :

Fe + 2Ag
NO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Cu + 2Ag
NO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Chất rắn Y tất cả 2 kim loại là Cu và Ag; dung dịch X tất cả Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2


Câu 3. Những dung dịch nào sau đây không hoà rã được Cu?

A. Hỗn hợp muối Fe3+

B. Hỗn hợp HNO3 loãng

C. Hỗn hợp muối Fe2+

D. Dung dịch tất cả hổn hợp HCl cùng Na
NO3


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án C Dung dịch Fe2+ không hòa tan được Cu kim loại.

Phương trình hóa học xảy ra

Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2+ Cu(NO3)2

3Cu + 8Na
NO3 + 8HCl → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8Na
Cl + 4H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O


Câu 4. Cho a gam Ag chức năng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc dư nhận được 4,48 lit khí SO2 (đktc). Quý hiếm a là

A. 47,2 gam

B. 43,2 gam

C. 46,8 gam

D. 46,6 gam


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án B Phương trình hóa học

2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

n
SO2 = 0,2 mol

Theo phương trình bội phản ứng ta có

n
Ag = 2.n
SO2 = 0,1 mol => m
Ag = 0,4.108 = 43,2 gam


Câu 6. Một thanh kim loại M hóa trị 2 được nhúng vào trong 1 lít hỗn hợp Cu
SO40,5M. Sau thời điểm lấy thanh M ra và cân lại ,thấy trọng lượng thanh tăng 8 gam, độ đậm đặc Cu
SO4 còn 0,3M. Hãy khẳng định kim nhiều loại M?

A. Fe

B. Mg

C. Zn

D. Pb


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án C M + Cu2+ → M2+ + Cu

Số mol Cu2+ phản ứng là: 1.(0,5 – 0,3) = 0,2 mol

Độ tăng cân nặng của thanh kim loaị M:

M = m
Cu – m
M tan = 0,2.(64 – M) = 8

Suy ra: M = 24 là Zn


Câu 7. Cho m gam các thành phần hỗn hợp bột các kim một số loại Ni cùng Cu vào dung dịch Ag
NO3 dư. Khuấy kĩ cho đến khi phản ứng ngừng thu được 54 gam kim loại. Còn mặt khác cũng đến m gam hỗn hợp bột các kim một số loại trên vào dung dịch Cu
SO4 dư, khuấy kĩ cho tới khi phản nghịch ứng kết thúc, thu được kim loại có trọng lượng bằng (m + 0,5) gam. Quý giá của m là:

A. 15,5

B. 16

C. 12,5

D. 18,5


Đáp Án chi Tiết
Đáp án A Gọi n
Ni= a mol; n
Cu = b mol gồm trong m gam lếu láo hợp

Các phản bội ứng rất có thể xảy ra:

Ni + 2Ag+ → Ni2+ + 2Ag (1)

Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag (2)

Ni + Cu2+ → Ni2+ + Cu (3)

– tự (3) → ∆m↑ = (64 – 59).a = 0,5

→ x = 0,1 mol (*) – tự (1) → n
Ag(1) = 0,2 mol

→ m
Ag(1) = 21,6 gam

→ m
Ag(2) = 54 – 21,6 = 32,4 gam → n
Ag(2) = 0,3 mol

→ y = 0,15 mol (**) – tự (*) ; (**) → m = 0,1.59 + 0,15.64 = 15,5 gam


Câu 8. Có 6 dung dịch riêng biệt sau: Na
Cl, Na
Br, KI, HCl, H2SO4, KOH. Để phân biệtcác dung dịch trên, ta hoàn toàn có thể dùng lần lượt những hợp chất nào sau đây?

A. Quì tím, khí clo, hỗn hợp HNO3

B. Hỗn hợp Ag
NO3, khí clo, hồ tinh bột

C. Quì tím, Ag
NO3, dung dịch Ba
Cl2

D. Phenolphtalein, hỗn hợp Pb(NO3)2


Đáp Án chi Tiết
Đáp án C Dùng quì tím nhận biết được 3 nhóm:

Nhóm 1 làm quỳ tím đưa sang màu đỏ: HCl, H2SO4

Nhóm thứ 2 làm quỳ tím chuyển sang màu xanh da trời là KOH

Nhóm sản phẩm 3 không làm chuyển màu quỳ tím: Na
Cl, Na
Br, Na
I

Dùng Ba
Cl2 nhận biết team 1: Ống nghiệm vào lộ diện kết tủa white thì dung dịch lúc đầu là H2SO4 ; sót lại là HCl không hiện tại tượng

H2SO4 + Ba
Cl2 → Ba
SO4 + 2 HCl

Dùng Ag
NO3 để nhận biết nhóm 3: Ống nghiệm nào đến kết tủa white là Na
Cl, kết tủa tiến thưởng nhạt là Na
Br, kết tủa kim cương đậm là KI.

Ag H2SO4: Ag chức năng H2SO4 đặc 

1. Phương trình bội nghịch ứng Ag chức năng H2SO4 đặc 4. đặc thù hóa học của H2SO4 đặc

Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O được Vn
Doc soạn hướng dẫn chúng ta học sinh viết và cân đối phương trình phản bội ứng oxi hóa khử. Hy vọng các bạn học sinh cố gắng chắc các bước cũng như vận dụng tốt vào giải các dạng bài xích tập. 


2. Điểu khiếu nại phản ứng xảy ra Ag tác dụng H2SO4 đặc 

Nhiệt độ thường 

3. Hiện tượng sau làm phản ứng 

Bạc tung dần, mở ra khí ko màu, nặng mùi hắc đó là lưu huỳnh đioxit (SO2) 

4. đặc điểm hóa học tập của H2SO4 sệt

Trong H2SO4 thì S gồm mức thoái hóa +6 cao nhất nên H2SO4 đặc có tính axit mạnh, oxi hóa mạnh và có tính háo nước.

Có những đặc điểm hóa học riêng

4.1. Axit sunfuric đặc công dụng với kim loại bỏ (Au, Pt)

Axit sunfuric chức năng với kim loại tạo muối và nhiều thành phầm oxi hóa khác biệt như SO2, H2S, S.

Ví dụ:

Cu + H2SO4 → Cu
SO4 + SO2 + H2O

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe, Al, Cr bị thụ động hóa trong dung dịch HNO3 đặc, nguội 

4.2. Tính háo nước của axit sunfuric đặc

C12H22O11

*
11H2O + 12C

4.3. Axit sunfuric đặc tính năng với phi kim

C + 2H2SO4 đặc nóng → CO2 + 2SO2 + 2H2O


S + 2H2SO4 sệt nóng → 3SO2 + 2H2O

4.4. Axit sunfuric đặc công dụng với những chất khử khác

H2SO4 quánh nóng + 8HI → H2S + 4I2 + 4H2O

5. Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1. Trong các trường đúng theo sau, trường hợp nào rất có thể hoà tan trọn vẹn chất rắn?

A. Cho các thành phần hỗn hợp Ag, Ag2O vào hỗn hợp H2SO4 loãng.

B. Cho tất cả hổn hợp Cu, Fe, Sn vào hỗn hợp Fe
Cl3.

C. Cho các thành phần hỗn hợp Al, fe vào dung dịch HNO3 sệt nguội.

D. Cho hỗn hợp Na, Mg vào H2O.


Xem đáp án
Đáp án B

Cho Sn vào hỗn hợp Fe
Cl3

Sn + 2Fe3+ → Sn2+ + 2Fe2+

Cu vào hỗn hợp Fe
Cl3

2 Fe
Cl3 + Cu → 2Fe
Cl2 + Cu
Cl2

Fe vào dung dịch Fe
Cl3

Fe + 2Fe
Cl3 → 3Fe
Cl2


Câu 2. Cho các thành phần hỗn hợp bột 2 sắt kẽm kim loại Fe cùng Cu vào hỗn hợp Ag
NO3 sau bội phản ứng thu được hỗn hợp rắn gồm 2 kim loại. Dung dịch sau bội nghịch ứng gồm các chất

A. Fe(NO3)3 với Ag
NO3

B. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

C. Ag
NO3 và Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)2 với Cu(NO3)2


Xem đáp án
Đáp án D

Phương trình bội phản ứng :

Fe + 2Ag
NO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Cu + 2Ag
NO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Chất rắn Y tất cả 2 sắt kẽm kim loại là Cu và Ag; dung dịch X bao gồm Cu(NO3)2 với Fe(NO3)2


Câu 3. hồ hết dung dịch nào dưới đây không hoà tan được Cu?

A. Dung dịch muối Fe3+

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Hỗn hợp muối Fe2+

D. Dung dịch tất cả hổn hợp HCl cùng Na
NO3


Xem đáp án
Đáp án C

Dung dịch Fe2+ không hòa tan được Cu kim loại.

Xem thêm: Sách Giáo Viên Chuyên Đề Hoá 10 Chân Trời Sáng Tạo, Chuyên Đề Học Tập Hoá Học 10

Phương trình chất hóa học xảy ra

Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

3Cu + 8Na
NO3 + 8HCl → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8Na
Cl + 4H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O


Câu 4. đến a gam Ag tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 quánh dư thu được 4,48 lit khí SO2 (đktc). Quý giá a là

 A. 47,2 gam

B. 43,2 gam

C. 46,8 gam

D. 46,6 gam


Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình hóa học

2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

n
SO2 = 0,2 mol 

Theo phương trình phản bội ứng ta có 

n
Ag = 2.n
SO2 = 0,1 mol => m
Ag = 0,4.108 = 43,2 gam


Câu 6. Một thanh sắt kẽm kim loại M hóa trị 2 được nhúng vào trong 1 lít dung dịch Cu
SO4 0,5M. Sau thời điểm lấy thanh M ra và cân lại ,thấy trọng lượng thanh tăng 8 gam, độ đậm đặc Cu
SO4 còn 0,3M. Hãy xác định kim một số loại M?

A. Fe

B. Mg

C. Zn

D. Pb


Xem đáp án
Đáp án C

M + Cu2+ → M2+ + Cu

Số mol Cu2+ phản ứng là: 1.(0,5 – 0,3) = 0,2 mol

Độ tăng trọng lượng của thanh kim loaị M:

M = m
Cu – m
M chảy = 0,2.(64 – M) = 8

Suy ra: M = 24 là Zn


Câu 7. Cho m gam các thành phần hỗn hợp bột các kim một số loại Ni với Cu vào hỗn hợp Ag
NO3 dư. Khuấy kĩ cho tới khi phản ứng chấm dứt thu được 54 gam kim loại. Ngoài ra cũng đến m gam hỗn hợp bột những kim loại trên vào hỗn hợp Cu
SO4 dư, khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc, thu được kim loại có cân nặng bằng (m + 0,5) gam. Giá trị của m là:

A. 15,5

B. 16

C. 12,5

D. 18,5


Xem đáp án
Đáp án A

Gọi n
Ni = a mol; n
Cu = b mol tất cả trong m gam láo hợp

Các làm phản ứng rất có thể xảy ra:

Ni + 2Ag+ → Ni2+ + 2Ag (1)

Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag (2)

Ni + Cu2+ → Ni2+ + Cu (3)

- tự (3) → ∆m↑ = (64 – 59).a = 0,5

→ x = 0,1 mol (*) - từ (1) → n
Ag(1) = 0,2 mol

→ m
Ag(1) = 21,6 gam

→ m
Ag(2) = 54 – 21,6 = 32,4 gam → n
Ag(2) = 0,3 mol

→ y = 0,15 mol (**) - từ (*) ; (**) → m = 0,1.59 + 0,15.64 = 15,5 gam


Câu 8. Có 6 dung dịch đơn lẻ sau: Na
Cl, Na
Br, KI, HCl, H2SO4, KOH. Để phân biệt những dung dịch trên, ta hoàn toàn có thể dùng lần lượt những hợp hóa học nào sau đây?

A. Quì tím, khí clo, dung dịch HNO3

B. Hỗn hợp Ag
NO3, khí clo, hồ tinh bột

C. Quì tím, Ag
NO3, dung dịch Ba
Cl2

D. Phenolphtalein, hỗn hợp Pb(NO3)2


Xem đáp án
Đáp án C

Dùng quì tím nhận biết được 3 nhóm:

Nhóm 1 làm cho quỳ tím đưa sang màu sắc đỏ: HCl, H2SO4 

Nhóm thứ 2 làm quỳ tím đưa sang màu xanh là KOH

Nhóm lắp thêm 3 không làm chuyển màu sắc quỳ tím: Na
Cl, Na
Br, Na
I

Dùng Ba
Cl2 nhận biết nhóm 1: Ống nghiệm vào mở ra kết tủa trắng thì dung dịch thuở đầu là H2SO4 ; sót lại là HCl không hiện tại tượng

 H2SO4 + Ba
Cl2 → Ba
SO4 + 2 HCl 

Dùng Ag
NO3 để nhận thấy nhóm 3: Ống nghiệm nào mang đến kết tủa white là Na
Cl, kết tủa đá quý nhạt là Na
Br, kết tủa đá quý đậm là KI.

Phương trình phản nghịch ứng hóa học 

 Na
Cl + Ag
NO3 → Ag
Cl + Na
NO3 

 Na
Br + Ag
NO3 → Ag
Br + Na
NO3 

 Ag
NO3 + Na
I → Ag
I + Na
NO3 


Câu 9. Trong hỗn hợp muối Na
Cl gồm lẫn Na
Br với Na
I. Để nhiều loại hai muối hạt này thoát khỏi dung dịch Na
Cl nên triển khai theo bí quyết nào dưới đây?

A. Cô cạn hỗn hợp rồi sục khí Cl2 đến dư vào

B. đến hỗn hợp công dụng với dung dịch HCl đặc.

C. đến hỗn hợp tính năng với Cl2 tiếp đến đun nóng.

D. Mang đến hỗn hợp tác dụng với Ag
NO3 tiếp đến đun nóng 


Xem đáp án
Đáp án A

Để các loại 2 muối bột này thoát khỏi Na
Cl, fan ta đến dung dịch hỗn hợp công dụng với khí Cl2 dư, kế tiếp cô cạn dung dịch.

2Na
Br + Cl2 → 2Na
Cl + Br2

2Na
I + Cl2 → 2Na
Cl + I2


Câu 10. Nhận xét nào tiếp sau đây không đúng về H2SO4?

A. H­­2SO4 tan giỏi trong nước

B. Ở điều kiện thường H2SO4 là hóa học rắn.

C. H2SO4 gồm tính axit mạnh.

D. H2SO4 đặc có tính háo nước.


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 11. Kết luận nào sai khi nói tới H2SO4:

A. H2SO4 loãng có không thiếu thốn tính chất thông thường của axit.

B. Lúc tiếp xúc cùng với H2SO4 đặc rất dễ gây bỏng nặng.

C. Khi pha loãng axit sunfuric, chỉ được đến từ từ nước vào axit

D. H2SO4 quánh là hóa học hút nước mạnh


Xem đáp án
Đáp án C

Nguyên tắc pha loãng: Rót axit sunfuric (H2SO4) vào nước chứ không làm ngược lại.

Thao tác trộn loãng: trộn nước tinh khiết vào ly thí nghiệm. Cho axit sunfuric vào một trong những cốc khác. Xác suất axit/nước bao nhiêu phụ thuộc vào độ loãng của dung dịch.


Câu 12. Dãy các chất không chức năng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Zn, Zn
O, Zn(OH)2.

B. Cu, Cu
O, Cu(OH)2.

C. Na2O, Na
OH, Na2CO3.

D. Mg
O, Mg
CO3, Mg(OH)2.


Xem đáp án
Đáp án B

Oxit bazo, bazo và một trong những muối tính năng được với hỗn hợp H2SO4 loãng

=> Đáp án: B vì có Cu che khuất H2 không chức năng được cùng với H2SO4


.............................

Mời những bạn xem thêm một số tư liệu liên quan 

Trên phía trên Vn
Doc đã gửi tới các bạn bộ tư liệu rất bổ ích Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O. Để có tác dụng cao rộng trong học tập tập, Vn
Doc xin reviews tới chúng ta học sinh tài liệu chuyên đề Toán 9, chuyên đề đồ vật Lí 9, kim chỉ nan Sinh học 9, Giải bài tập chất hóa học 9, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 cơ mà Vn
Doc tổng hợp với đăng tải.


Ngoài ra, Vn

Đánh giá bài viết
17 45.591
Chia sẻ bài xích viết
sắp xếp theo khoác định mới nhất Cũ nhất

Phương trình phản ứng


ra mắt chế độ Theo dõi công ty chúng tôi Tải ứng dụng chứng nhận
*
Đối tác của Google
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *